26.07.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Bäsleşigiň ýeňijileri kesgitlenildi
Bäsleşigiň ýeňijileri kesgitlenildi
24.01.2020 2774 Habarlar | Bäsleşik

Web-saýtymyzyň hormatly okyjylary! Şu ýylyň 7 – 23-nji ýanwary aralygynda geçirilen «Gaýratyňyz egsilmesin, mertebäňiz beýgelsin!» atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi. Kesgitlenen wagtyň dowamynda 150-den gowrak awtor bäsleşige watançylyk temasyndaky eserlerini hödürlediler. Emin agzalarymyzyň adalatly baha bermegine görä, baýrakly orunlaryň tertibi şeýle kesgitlenildi:

Baş baýrak (Redmi note 8) – Gülnar Geldimyradowa, «Eserim».

1-nji ýer (tozan sorujy) – Saparnepes Atabaýew, «Deňizçi esgeriň haty».

2-nji ýer (mikrotolkunly peç)  – Serdar Açylow, «Watandan uzakda».

3-nji ýer (akylly sagat) – Aknur Rozyýewa, «Bäbekli».

 

Şeýle-de, höweslendiriji baýraklara mynasyp bolan awtorlar şular:

Abdylazym Rejepow, «Güneş gözýetimde».

Annajemal Çaryýewa, «Esger agama».

Aşyr Hanow, «Watana».

Aýjahan Annabaýewa, «Watanym».

Aýyt Gurbanow, «Guwanaýyn, Watan seniň adyňa».

Azat Annamuradow, «Halkara düzümleriniň berýän bahasy».

Bagtygül Ernazarowa, «Watan – mukaddeslik».

Balkan Amanýazow, «Watançylyk duýgusynyň kemalagelşi».

Baýly Baýlyýew, «Bu toprak mukaddes».

Baýgeldi Çaryýew, «Watan ebedi juwandyr».

Baýram Gutlyýew, «Eziz Watan».

Begli Abdykadyrow, «Belent borç».

Daňatar Galpakow, «Saňa şek ýetirmerin».

Garaja Hajyberdiýew, «Watanym».

Gunça Orazowa, «Watana bolan söýgim».

Jemal Ýalkabowa, «Watan goragynda».

Jennet Çaryýewa, «Berkarar döwletiň bagtlyýaşlary».

Kamar Saparow, «Türkmen edermeni...».

Leýli Täjibaýewa, «Watana borjum».

Maksat Hudaýberdiýew, «Bu meýdan».

Maýa Esenmyradowa, «Watan sözi – mukaddes söz».

Mekan Gurbanow, «Oýlarym».

Myrat Sapargulyýew, «Watan üçin, ogullar».

Nabat Nurgeldiýewa, «Watan hakda kelam agyz söz».

Näzik Nurgeldiýewa, «Watan barada oýlanma».

Nowruz Güýjow, «Watana».

Nurmuhammet Haşyrow, «Watan gudraty».

Ogulmaral Sapargeldiýewa, «Watana wepalylyk –watandaşyňy sylamakdyr».

Seýitmämmet Berdimämmedow, «Berkarar Watan».

Seýitnazar Çarymyradow, «Watan hakda aýdymlam».

Şeker Huseýinowa, «Watanym».

Şaperi Otuzowa, «Watan».

Ylýas Amangeldiýew, «Täsin, adaty waka».

Ysmaýyl Muhammetdurdyýew, «Tagzym».

Ýakup Kasymow, «Watan».

Ýolaman Gurbanow, «Obamyň ýaňy».

 

Bäsleşigiň ýeňijilerine baýrak gowşurylyş dabarasy 2-nji fewralda sagat 14:00-da Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde geçiriler.

«Milli goşun».