03.06.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Watan barada oýlanma / Näzik Nurgeldiýewa
Watan barada oýlanma / Näzik Nurgeldiýewa
15.01.2020 634241 Bäsleşik

Wepadarlyk

Asman

Toprak

Ata-ene

Nesil

Watan baradaky duýgylarymy çuňňur seljerenimde, ilki bilen şu bäş söz oýuma gelýär, sebäbi «Watan nämeden başlanýar?» diýlen soraga men hut şu sözler bilen jogap bererdim. Içgin seretmegi başarýan adam Watanyň wepadarlykdan başlanýandygy bilen ylalaşar, çünki öz dogduk mekanyňa, onuň arassa Asmanyna, bereketli topragyna, ata-eneňe, öz nesliňe wepadarlyk ähli zadyň başlangyjydyr, sebäbi şu mukaddesliklere wepaly bolmadyk adam hiç-bir ýerde, hiç kime hem wepa bermez we onuň ýer ýüzünde bolany ýa-da bolmadygy des-deň bolup, şundan aýylganç ömür ýok diýip hasaplaýaryn. Taryhyň sahypalarynda «Watanyna wepa bermedik adam hiç-kime hem wepa bermez» diýlen durmuş hakykatyny tassyklap, ömrüni betbagt geçiren adamlar baradaky tymsallar muny aýdyň tassyklaýar.

Sanalgy günler berlen adam ömri Watanyň asmany bilen Watan topragynyň arasynda geçýär. Ata Watanymyzyň mukaddes topragynyň bereketi, täsin tebigaty, özüne çekijiligi, arassa Asmanymyzyň sahawatly güneşi, tebigata jan beriji ýagyş-ýagmyry ömrümiziň örküdir. Watanyň topragynyň özüne çekijiligini çeper sözüň güýjüniň ýetmezligi, näçe ýiti bolsa-da zehiniň ony açardan ejizligi sebäpli ýazyp doly manyda beýan etmek mümkin däl, ýöne her bir adam öz duýgular dünýäsine çümüp, daşary ýurtda uzak sapardan soň Watana dolanyp gelende uçaryň tigiri ata Watanyň topragyna galtaşan pursadyndaky başdan geçirýän duýgusyny ýatlamagy häzir şu setirleri okaýan wagtynda hem kalbyny gozgalaňa salýandygy şübhesizdir.

Watanyň bir ülüşi bolan ata-ene ilkinji bolup bize Watan düşünjesini berýärler, dumuşymyzda Watanyň wajyp ornuny, göbek ganymyzyň daman topragynyň gymmatyny aňymyza ornaşdyrýarlar. Her bir ata-ene misli sahawatly «güýz» kimin öz miwesini – halal zähmetiniň netijesini bermek bilen geljekki «ýazy» – öz neslini ýetişdirmek üçin irginsiz alada edýär we öz neslini Watanyň berkararlygynyň – ynsan durmuşynyň bagtyýar ýaşaýşynyň kepilidigine uýduryp ýetişdirmek bilen Watançylygyň ilkinji terbiýesini berýär.

Elbetde, her bir ynsan öz durmuş pelsepesine eýerip, Watanyň manysyny özüçe «görüp biler», bu ýagdaýda esasy wajyplyk adamyň öz içki dünýäsiniň, öz ruhy gymmatlyklarynyň üsti bilen bu mana çuňňur düşünmegidir hem-de WATAN düşünjesini islendik pelsepäniň üsti bilen seredilende hem onuň ezizligini, ýagny ýeke-täkligini, durmuşymyzyň örküligini, ýaşaýşymyzyň özeniligini, islendik adam üçin mukaddesligini garaýyşlaryň «baş burçunda» goýmak zerurdyr.

Bu oýlanmany Mukaddes watanymyzyň goragynda duran merdana Watan goragçylarymyzy  ýetip gelýän «Watan goragçylarynyň güni» bilen gutlamak arkaly jemlemegi ýerlikli hasaplaýaryn, çünki Watan – ýer ýüzünde goralýan mukaddeslikleriň iň wajybydyr. Baýramyňyz gutly bolsun, hormatly WATAN GORAGÇYLARY!

Näzik Nurgeldiýewa,

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we

informatika institutynyň talyby.