29.09.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy
21 sagat öň
27-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda giňden bellenilýän Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy. Bu nurana baýram biziň he... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy
1 gün öň
26-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşdy.... Dowamyny oka

Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanyna baýramçylyk konserti
1 gün öň
26-njy sentýabrda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky «Türkmeniň ak öýi» binasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan sungat ussatlarynyň döwlet konserti boldy.«Nowruz ýaýlasy» adyna eýe bolan hem-de giň gerimli dabaralaryň geç... Dowamyny oka

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ýaponiýa iş sapary
2 gün öň
25-nji sentýabrda irden Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Ýaponiýa ugrady.Saparyň maksatnamasy boýunça Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýada birnäçe duşuşyklary, şol sanda... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň sebitlerindäki awtomenzilleriň açylyşyna ak pata berdi
3 gün öň
24-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ulag düzüminiň desgalarynyň — Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda täze ýolagçy awtomenzilleriniň binalarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.Her desganyň umumy... Dowamyny oka

PEDERLERIMIZIŇ YNSANPERWER ÝÖRELGELERI MYNASYP DOWAM ETDIRILÝÄR
3 gün öň
24-nji sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň mejlisler otagy köp adamly boldy. Bu ýerde geçirilen çäre dünýäniň onlarça milletiniň wekillerini, Türkmenistanda hereket edýän halkara guramalarynyň ýolbaşçylaryny, il sylagly ýaşulular... Dowamyny oka

Watanymyzyň we jemgyýetimiziň öňdebaryjylaryna döwlet sylaglary
3 gün öň
24-nji sentýabrda paýtagtymyzda Garaşsyz Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine, onuň halkara abraýynyň belende göterilmegine uly şahsy goşant goşan halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň iň gowy işgärlerine, önümçiligiň öňdebaryjylaryn... Dowamyny oka

Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary
24.09.2022
Beýik ata-babalarymyzyň wesýet eden rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerini goldanyp, türkmen jemgyýetiniň hem-de her bir maşgalanyň agzybirligini, bitewüligini has-da pugtalandyrmak maksady bilen, şeýle-de Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýy... Dowamyny oka

Paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Döwlet Maslahaty geçirildi
24.09.2022
23-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan Döwlet Maslahaty geçirildi. Watanymyzyň durmuşynda şanly waka bolan umumym... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti geljek ýedi ýylda döwlet býujetiniň agramly bölegini durmuş ulgamyny maliýeleşdirmek üçin sarp ediljekdigini belledi
24.09.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Döwlet maslahatynda eden çykyşynda geljek ýedi ýylda döwlet býujetiniň agramly bölegini durmuş ulgamyny maliýeleşdirmek üçin sarp ediljekdigini belledi.Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, mähriban ha... Dowamyny oka