01.12.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi
1 gün öň
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirildi.Oňa Merkezi saýlaw toparynyň agzalar... Dowamyny oka

Türkmenistanyň we Owganystan Respublikasynyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
1 gün öň
28-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Iki döwletiň Baştutanlary telefon arkaly söhbetdeşlikde türkmen-owgan... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady
1 gün öň
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Jozef Baýdene Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlagyny iberdi.Döwlet Baştutanymy... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
1 gün öň
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 69-sy hasaba alyndy.Daşary ýurt walýutasynaBirleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, OwganystanyňtelekeçileriTürkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplu... Dowamyny oka

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar
2 gün öň
Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýeti sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Parlamentara Assambleýasynyň Geňeşiniň nobatdaky umumy maslahatyna hem-de GDA-nyň Parlament Assambleýasynyň umumy maslahatyna gatnaşdy.Mas... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýanyň lukmançylyk toparlarynyň wekilini kabul etdi
2 gün öň
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Mýunhen şäheriniň Grosshadern uniwersitet klinikasynyň professory Klaus Parhoferi kabul etdi.Professor duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hem-de lukmançylygyň dürl... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
3 gün öň
26-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Dowamyny oka

Türkmen-hindi söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeýär
3 gün öň
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň we onuň kärhanalarynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinň hem-de Söwda-senagat edarasynyň düzümleriniň hünärmenleriniň we Hindistan Respublika... Dowamyny oka

Resmi habarlar
3 gün öň
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçilige ornaşdyrmak arkaly nebit guýularynyň önüm berijiligini ýokarlandyrmak maksady bilen, T... Dowamyny oka

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar
27.11.2020
25-nji noýabrda onlaýn görnüşde geçirilen «Merkezi Aziýa — Koreýa» nobatdaky hyzmatdaşlyk forumynda ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy ekologiýa meselesi boýunça Türkmenistanyň eýeleýän ýörelgesini beýan etdi.***Maliýe we ykdysadyýet min... Dowamyny oka