19.09.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
1 gün öň
16-njy sentýabrda paýtagtymyzda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara mediaforum geçirildi. Oňa köpçülikleýin habar beriş ulgamyndaky abraýly halkara we sebit guramalarynyň, diplomatik toparlaryň ýolbaşçylary hem-de... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Premýer-ministrini gutlady
1 gün öň
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Suga Ýosihide Ýaponiýanyň Premýer-ministri wezipesine saýlanmagy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.“Siziň ýolbaşçylygyňyzda Ýaponiýanyň syýasy we durmuş-ykdysady... Dowamyny oka

Daşoguzly ekerançylar pagta ýygymyna girişdiler
1 gün öň
16-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, howa şertlerine görä, “ak altyn” möwsümine ýurdumyzyň beýleki sebitlerinden biraz gijiräk badalga berilýän Daşoguz welaýatynyň ekerançylary pagta ýygymyna ba... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi
2 gün öň
15-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Milli Liderimiz Russiýanyň iri sebitiniň ýolbaşçysyn... Dowamyny oka

Türkmenistanyň elektrik energetikasyny ösdürilmegi — ýurdumyzyň we sebitiň bähbitlerine
2 gün öň
Watanymyzyň kuwwatly döwrebap energetika ulgamy tutuş halk hojalyk toplumyny üstünlikli ösdürmegiň möhüm şerti bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu toplumyň döwrebaplaşdyrylmagyny hem-de sanly ulgama geçirilmegini gaýrago... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
2 gün öň
14-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onda sebitleri durmuş-ykdysady taý... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
2 gün öň
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 27-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Şweýsariýa Konfederasiýasynyň, Özbegistan Respublikasynyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň... Dowamyny oka

Ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmak boýunça Türkmenistanyň garaýşyny beýan etdi
2 gün öň
12-nji sentýabrda Katar Döwletiniň paýtagty Doha şäherinde 30-a golaý ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, halkara guramalarynyň hem-de “Talyban” hereketiniň wekilleriniň gatnaşmagynda Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmak boýunça geple... Dowamyny oka

2021-2025-nji ýyllar üçin Türkmenistanda Ýurt boýunça maksatnamasynyň resminamasy ÝUNISEF-iň ýerine ýetiriji komiteti tarapyndan tassyklanyldy
2 gün öň
2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 8-11 aralygynda geçirilen ÝUNISEF-iň ýerine ýetiriji komitetiniň ikinji nobatdaky mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň ýurt boýunça maksatnamasynyň resminamasy kabul edildi.ÝUNISEF-iň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň al... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
3 gün öň
11-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň tas... Dowamyny oka