09.04.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni bellenildi
1 gün öň
7-nji aprelda Türkmenistanda asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni giňden bellenildi. Şanly sene mynasybetli sport, bedenterbiýe-sagaldyş we beýleki çäreler geçirildi. Irden milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentini... Dowamyny oka

Sagdyn durmuş ýörelgeleriniň dabaralanmagy
2 gün öň
1950-nji ýyldan bäri her ýyl 7-nji aprelde Bütindünýä saglyk güni bellenilýär. Bu senäniň saýlanyp alynmagy tötänleýin däldir, hut 1948-nji ýylyň 7-nji aprelinde Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Tertipnamasy güýje girdi, häzirki wagtda düný... Dowamyny oka

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
2 gün öň
Mähriban halkym!Eziz watandaşlar!Biz ýurdumyzda Bütindünýä saglyk gününi giňden belläp geçýäris. Sizi sagdynlygy we ruhubelentligi dabaralandyrýan Bütindünýä saglyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu ajaýyp halkara baýramyna bagyşlanyp geçir... Dowamyny oka

Türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň geljegi wideokonferensiýalar görnüşinde ara alnyp maslahatlaşyldy
2 gün öň
6-njy aprelda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň iri halk hojalyk pudaklarynyň wekilleriniň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde maslahat geçirildi. Bu maslahat hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň... Dowamyny oka

Ýurdumyz boýunça jemgyýetçilik tertibine kömek berýän gözegçilik nokatlaryny dörediler
04.04.2020
3-nji aprelda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň beren tabşyryklaryny, hususan-da, ýurdumyz boýunça jemgyýetç... Dowamyny oka

Ýanwar — mart aýlarynda ulag-kommunikasiýa ulgamynda 109,7 göterim ösüş depgini gazanyldy
04.04.2020
3-nji aprelda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer B.Öwezow ýanwar — mart aýlarynda ulag-kommunikasiýa ulgamynyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat... Dowamyny oka

Nebitgaz senagatynda şu ýylyň birinji çärýeginde alnyp barlan işleriň netijeleri
04.04.2020
3-nji aprelda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer M.Meredow ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça şu ýylyň birinji çärýeginde alnyp barlan i... Dowamyny oka

Öndürilen önümleriň 64,7 göterimi hususy işewürligiň paýyna düşýär
04.04.2020
3-nji aprelda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy S.Welbegow milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa 2020-nji ýylyň üç aýynda ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyry... Dowamyny oka

2020-nji ýylyň birinji çärýeginiň makroykdysady görkezijileri
04.04.2020
3-nji aprelda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer G.Müşşikow 2020-nji ýylyň birinji çärýeginiň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän düýpli öz... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden
04.04.2020
3-nji aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda Hökümetiň şu ýylyň birinji çärýeginde alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi.Mejlisde M... Dowamyny oka