16.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Ilatyň saglygynyň bähbidine: öňüni alyş we gorag çäreleri
12 sagat öň
Ozal habar berlişi ýaly, Aşgabat şäheriniň hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň howasyny barlamak boýunça geçirilen işleriň netijesinde howada tozan bölejikleriniň bardygy kesgitlenildi. Howa şertleriniň adam bedenine ýaramaz täsiriniň öňüni almak mak... Dowamyny oka

BSGG: Türkmenistan ýokanjyň ýurduň çäklerinde getirilmeginiň öňüni almagy üçin ähli tagallalary gördi we bu çäreler üstünlikli boldy
12 sagat öň
15-nji iýulda Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň hökümetiniň çakylygy boýunça Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň Ýewropa sebit edarasynyň wekiliýetiniň Türkmenistana bolan saparynyň jemleri boýunça maslahat geçirildi.Bütindünýä Saglygy Goraýy... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsady wagtynda balyk tutmak bilen meşgullandy
14 sagat öň
15-nji iýulda dynç alyşda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän ajaýyp kölleriň birinde balyk tutmak bilen meşgul boldy. Diýarymyzyň suw howdanlarynda balyklaryň köp görnüşleriniň bolmagy hem-de olary... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyna gynanç bildirdi
1 gün öň
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň birnäçe welaýatlarynda bolup geçen giň gerimli suw joşgunlary netijesinde köp sanly adam pidalary, şikes ýetmeleri hem-de uly möçberli weýran... Dowamyny oka

Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ýurdumyzy ösdürmegiň möhüm guralydyr
1 gün öň
3-nji iýulda birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryna sanly tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylmagyny ýurdumyzyň h... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bildirişi
2 gün öň
Şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 21 göterim artmagy bilen baglanyşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin, köçelerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde... Dowamyny oka

Täze şäherleriň we obalaryň gurluşygy Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň nyşanydyr
2 gün öň
Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde 2020-nji ýylyň birinji ýarymynyň jemlerine seredildi. Ol milli ykdysadyýetimiziň ýokary depginde ösýändiginiň hem-de ähli esasy pudaklarynyň durnukly ösüş derejesini saklaýandygyn... Dowamyny oka

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň onlaýn-duşuşygy geçirildi
2 gün öň
13-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Reşit Meredowyň, Azerbaýjan Respublikasynyň daşary işler ministri Elmar Mamedýarowyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezi... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
2 gün öň
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 72-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden, Şotlandiýadan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zaw... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi ýokarky dem alyş ýollarynyň şahsy goraglylyk serişdelerini ulanmagy maslahat berýär
2 gün öň
Soňky günleriň dowamynda Aşgabat şäherinde hem-de welaýatlarda howanyň ýagdaýyna geçirilen seljermäniň netijesinde, günorta-gündogardan, demirgazyk-gündogardan we demirgazykdan Türkmenistanyň çäklerine howa akymynyň aralaşmagy sebäpli, howada toz... Dowamyny oka