22.06.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmen telekeçileri doňdurmanyň giň görnüşini teklip edýärler
3 gün öň
Tomsuň jöwzaly günleri çagalykdan halanylýan ýürek sowadyjy doňdurma isleg artýar. Türkmen telekeçileri bu sowuk süýji tagamyň ençeme görnüşini teklip edýärler. Olar ýurdumyzyň içerki bazarynyň talaplaryny doly kanagatlandyrýarlar hem-de daşary ýurtl... Dowamyny oka

Aşgabatda ýüpek gurçugynyň pilesi gaýtadan işlenilip başlandy
3 gün öň
Aşgabadyň ýüpek egriji fabriginde 2100 tonnadan gowrak ýokary hilli şu ýylky pile gaýtadan işlenilip başlady.Kärhananyň işgärleri her gün getirilen çig maly saýlap, ony pile işlenýän sehe ibermek, alnan ýüpleri saramak we arassa ýüpek galyndylaryny g... Dowamyny oka

Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekiliniň Türkmenistana sapary
3 gün öň
Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň iş sapary bilen Aşgabada gelen Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili Piter Burian bilen duşuşygy geçirildi.Duşuşy... Dowamyny oka

BSG: sanjymlara deňhukukly ýeterlilik pandemiýany ýeňmäge ýardam eder
3 gün öň
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň metbugat maglumatlarynda habar berlişi ýaly, Kornoulda, Birleşen Patyşalykda, geçen sammitde Ýedilik topara (G7) girýän ýurtlaryň ýolbaşçylary sanjymlara deňhukuklylygy üpjün we pandemiýanyň ýiti döwrüni tamamla... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi
3 gün öň
17-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de Balkan welaýatynyň we etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahaty... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi
15.06.2021
14-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Daşoguz welaýatynyň we etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny ge... Dowamyny oka

«Saglyk» Döwlet maksatnamasy: halk bähbitli täze başlangyçlar
12.06.2021
11-nji iýunda paýtagtymyzda saglygy goraýyş boýunça köpulgamlaýyn pudagara toparynyň 2021-nji ýyldaky I mejlisi geçirildi.Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşini durmuşa ornaşdyrmak maksady bilen guralan çärä,... Dowamyny oka

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary bugdaý oragyna girişdiler
12.06.2021
Türkmenistanda orak möwsümi gyzgalaňly dowam edýär. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, oraga 4-nji iýunda başlan Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň gallaçylarynyň yz ýany bilen, 11-nji iýunda Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary hem bugdaý o... Dowamyny oka

Türkmenistanyň wekiliýeti BAE-de gepleşikleri geçirdi
12.06.2021
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygyndaky Türkmenistanyň hökümet wekiliýeti 9 — 11-nji iýun araly... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
12.06.2021
11-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslama... Dowamyny oka