28.05.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Watan / Şaperi Otuzowa
Watan / Şaperi Otuzowa
14.01.2020 525 Bäsleşik

Watan – bu ynsan doglan mukaddes zemin, ol onuň kalbynda ebedi galýar we hiç haçan unudylmaýar. Watan düşünjesi we oňa bolan söýgi  ene süýdi, ene gujagy, ene mähri we ene hüwdüsi bilen ýürege ornaýar.

Watan  diýlende,  biziň  parahat ýaşaýşymyz, topragymyz üçin janyny aýaman göreşen geçmişdäki ata-babalarymyz, dünýä ýaň salan belent şahsyýetlerimiziň gahrymançylykly ýollarynyň mekany göz öňüňe gelýär.

Da­ma­ryn­da türk­men ga­ny aý­lan­ýan yn­san üçin gö­bek ga­nynyň da­man ýe­ri yk­bal ör­kü­ji­dir,  mäh­ri­ban Ar­ka­da­gy­my­zyň «Geç­mi­şiň bar­dyr, he­mem gel­je­giň. Wa­tan türk­me­niň ha­ny ma­ny­dyr, gen­ji-kä­ni­dir. Wa­tan diý­len ol be­lent­li­ge bo­lan söý­giň seniň diriligiňden, buý­sanç­ly se­riň­den, ja­nu-ji­ge­riň­den güýç al­ýan­dyr. Ol se­niň göwrä­ňe şi­rin jan bi­len or­nan iň pä­ki­ze, iň aja­ýyp duý­gu­la­ryň syn­maz sü­tü­ni­dir. Ömri  şu berk­li­ge da­ýan­ýan her bir türk­men be­ýik­dir. Türkmen be­ýik­li­gi­niň je­mi bol­sa, mukad­des Wa­ta­ny­my­zy beý­geld­ýär» diýen pä­him­li söz­le­ri her birimiziň  ruhy dünýämize borç bolup siňýär. Her bir ynsan ömrüniň dowamynda «Watan maňa näme berdi» diýip däl-de, «Men Watana näme berdim» diýip ýaşamaly.

Watany kalpdan duýmak  üçin  halkyň watanperwerlik duýgularyny bilmek  gerek, ony ezizläp,  gadryna ýetip,  berkitmek gerek. Şular ýaly gözel duýgular,  şular ýaly ynsanlyk häsiýetler häzirki wagtda  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň baky binýady bolup, hakyky asuda ýaşaýşyň manyly durmuşynyň beýany bolýar.

Türkmen halkynyň Watanperwerligi — bu täze özgerişler ýoluny görkezýän, eden maksadyna özüniň halal zähmeti netijesinde ýetýän, ynamly milletiň häsiýetidir. Öz milletine, ýurduna  buýsanýan  halk ähli babatda durmuş ýolunda gerekli ynsan bolup, Watan ogly we Watan  gyzy adyna eýedirler. Mynasyp ogul-gyzly Watan bolsa hemişe şan-şöhrata baýdyr, geljegi ýagtydyr, ýeňişli we üstünlikli, abraýly günleriniň dowamaty dowamdyr.

Şaperi Otuzowa,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby.