02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Okuw kurslary
Ýokary synp mekdep okuwçylary üçin ABŞ-da bir ýyllyk okuw
04.10.2023
Halkara bilim boýunça amerikan geňeşlikleri ABŞ-nyň Hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän ýokary synp mekdep okuwçylary üçin «FLEX» maksatnamasynyň 2023-2024-nji ýylda geçiriljek bäsleşiginiň rejesi barada habar berýär. Bäsleşigiň ýeňijileri 2024-... Dowamyny oka

Bagtyýar çagalyk
14.07.2022
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz-tagallalary, goldaw-hemaýaty bilen ýaş nesiliň ruhy we beden taýdan sagdyn ösüp ýetişmekleri, olaryň dünýä derejesinde döwrebap bilim almaklary üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Olaryň göwnejaý dynç almaklary ugr... Dowamyny oka

Asuda Watan – sagdyn jemgyýet
03.05.2022
Ýakynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aşgabat şäher raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirligi tarapyndan saglygy goraýyş gullugynyň ýolbaşçy düzümleri bilen raýat goranyşyna degişli gysga möhletleýin taýýarlyk okuwlary geçirildi. Raýa... Dowamyny oka

Ýaş nesil barada alada
03.05.2022
Ýakynda ýurdumyzyň welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde umumybilim edaralarynyň «Ýaşaýyş-durmuş esaslary» dersini okadýan mugallymlary bilen «Raýat goranyşyna we adatdan daşary ýagdaýlarda hereket etmäge taýýarlyk sapaklaryny geçirmekde topl... Dowamyny oka

Okuw sapagy geçirildi
16.04.2022
Golaýda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň Raýat goranyşy müdirliginiň Raýat goranyşyna taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak bölüminiň guramagynda «Raýat goranyşynyň birikmeleri, olaryň wezi... Dowamyny oka

Halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde
06.04.2022
Golaýda Türkmenistanda degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň we Ýewropa Bileleşiginiň wekilleriniň gatnaşmagynda maslahat geçirilip, onuň dowamynda betbagtçylyklaryň tö... Dowamyny oka

Ýaşlar biziň geljegimizdir
09.03.2022
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Balkan welaýat raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň hem-de Balkan welaýat Baş bilim müdirliginiň bilelikde guramagynda Balkanabat şäherindäki 3-nji we 23-nji orta mekdeplerde «Adatdan daşary ýagda... Dowamyny oka

Wagyz-nesihat çäresi geçirildi
08.03.2022
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ähli ulgamlarda alnyp barylýan işler raýatlarymyzyň asuda durmuşda parahat ýaşamaklygyna gönükdirilendir. Şonuň bilen birlikde, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Lebap welaýat raýat goranyşy we halas ediş i... Dowamyny oka

Okuw sapaklary geçirildi
31.01.2022
Aşgabat şäheriniň çägi boýunça eýeçiligiň görnüşine garamazdan, edaralaryň hem-de raýat goranyşynyň birikmeleriniň hünärmenlerini okuw möwsüminde raýat goranyşyna taýýarlamak boýunça degişli meýilnama laýyklykda, Türkmenistanyň Goranmak ministrlig... Dowamyny oka

Okuw sapagy geçirildi
13.01.2022
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aşgabat şäher raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň guramagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri bilen okuw sapagy geçirildi. Mälim bolşy ýaly, döwl... Dowamyny oka