03.06.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Berkarar döwletiň – bagtly ýaşlary / Jennet Çaryýewa
Berkarar döwletiň – bagtly ýaşlary / Jennet Çaryýewa
14.01.2020 579 Bäsleşik

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Garaşsyzlygyň täze belentligi bolan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdysady, syýasy, medeni şol sanda bilim ulgamy beýik ösüşlere eýe bolýar. Ak mermere beslenen Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň welaýatlarynda obalardyr-şäherçelerinde täze-täze ylym-bilim binalary, ýaşaýyş jaý toplumlary, halkara ülňülerine laýyklykda mekdepler, çagalar baglary, dynç alyş merkezleri, şypahanalary, myhmanhanalary, sport we sagaldyş toplumlary milli ruhda gurulýar. Bu bolsa Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň bagtyýar halkynyň, şol sanda ýaş nesliň sagdyn, berk bedenli, ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, döwrebap pikirlenip bilýän, ruhubelent, ýokary ahlakly Watana wepaly ýaşlar bolup ýetişmegi üçin irginsiz edilýän aladalaryň aýdyň subutnamasydyr.

Watanymyzda bagtyýar raýatlaryň hem-de ýaş nesiliň sagdyn durmuş ýörelgesini dünýä ülňülerine laýyklykda ýaýbaňlandyrmak üçin bahasyna ýetip bolmajak işler alnyp barylýar. Has dogrusy, «Siz, gadyrly çagalar, ajaýyp mekdepleriň gapysyndan Watana, il-güne wepaly, zähmetsöýer, ýokary ahlakly nesiller bolup çykmalysyňyz» diýen parasatly jümlesinden ugur alyp, ýurdumyzda bilim ulgamy babatda şöhratly wakalar yzygiderli durmuşa ornaşdyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda bilim ulgamynyň ugurlaryny giňeltmek, mazmunyny has-da çuňlaşdyrmak maksady bilen, ylym-bilim edaralarynyň maddy-tehniki binýady pugtalandyrylýar. Ylym ojaklary, şol sanda okuw mekdepleriň iň häzirki zaman kompýuterleri, multimedialary, labaratoriýalary, lingofon enjamlary, mebel toplumlary bilen yzygiderli üpjün edilýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ýaşlaryň kämil bilim almagy, öz saýlan hünäri boýunça ökde hünärmenler bolup ýetişmegi, ylmy-tehniki gazanylanlardan doly baş çykarmagy üçin döwrebap şertler hem döredilýär. Bu bolsa, kalby  hyjuwly, maksada okgunly we watansöýüji nesilleriň kemala gelmegine itergi berýär. Şeýle ajaýyp mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanýan ýaşlarymyz halkara ýaryşlarynda üstünlikli çykyş edip, eziz Watanymyzyň Tuguny has-da belende göterýärler.

Watan tugy. Watan tugrasy. Watan senasy. Watan ynamy. Watan – bu biziň geçmişden geljege bolan ynamymyz, güýjümizdir. Watan – biziň geljegimizdir. Eziz Watanymyzyň, ene topragymyzyň halal duzuny haklamak özüne borç edinen ynsan üçin bu düşünjelerden, duýgulardan gymmatly hem mukaddes zat ýokdur. Bu dogaýy jümleler Watan ogullarynyň hem gyzlarynyň aňyna ene süýdi, ene hüwdüsi bilen ornandyr. Şonuň üçinem bu mukaddeslikler Watan aýdymy bolup, her bir ynsanyň kalbynda müdimilik ýaňlanýar. Eziz Watanymyzyň at-abraýyny, belent mertebesini arşa göterýän milli Liderimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, il-ýurt bähbitli işleriniň hemişe rowaç bolmagyny arzuw edýäris!

Jennet Çaryýewa,

Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň

«Bitaraplyk muzeýi» şahamçasynyň ylmy işgäri.