29.01.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Watansöýüjilige beslenen dabara
1 gün öň
27-nji ýanwar – Watan goragçylarynyň güni ata Watanymyza ak ýürekde wepaly gulluk edýän merdana Watan goragçylarynyň hünär baýramydyr. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda şanly senäniň uludan toýlanmagy, bag... Dowamyny oka
Harby türgenler bäsleşdiler
2 gün öň
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli harby gullukçylaryň baýramçylyk ruhuny artdyrmak maksady bilen, dürli sport ýaryşlaryna uly orun berildi. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň sport... Dowamyny oka
Türkmen paýtagtynyň taryhy – fotosuratlarda
25.04.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Aşgabat şäheri gadymdan oturymly ozalky Ashabat obasynyň ýerinde döräpdir. 1881-nji ýylyň ýanwarynda Ashabat çeşmesiniň ugrunda ýerleşýän agzalan obada 800 çemesi ak öý bar eken.... Dowamyny oka
Täze möwsüm – täze gadamlar
01.09.2021
1-nji sentýabr – bu gün ynsanyň kämillik derejesini kesgitleýän ylym-bilim hazynasynyň täze tapgyryna barýan ýoluň başlangyjy. Şeýle ajaýyp günde synaglardan üstünlikli geçip, ençeme deň-duşlaryndan saýlanyp, h... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Watan goragçylarynyň güni mynasybetli çärelere gatnaşdy
16 sagat öň
27-nji ýanwarda ýurdumyzyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda da... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti «Merkezi Aziýa – Hindistan» sammitine gatnaşdy
16 sagat öň
27-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly geçirilen birinji «Merkezi Aziýa – Hindistan» sammitine... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
16 sagat öň
27-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny ge... Dowamyny oka

Aşgabatda mowzuklaýyn halkara ylmy-amaly maslahat we sergi geçirilýär
1 gün öň
26-njy ýanwarda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça guralan «Türkmen topragy – dünýä ýaň salan medeni gymmatlyklaryň ojagy» atly halkara ylmy-amaly maslahat öz işine baş... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti maliýe-ykdysadyýet toplumynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi
1 gün öň
26-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň maliýe-ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de maliýe we ykdysadyýet ministriniň, bank düzümlerini... Dowamyny oka