02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Beýik ynamdan, sylag-serpaýdan paýly ýaşlar
28.12.2023
Täze eýýama altyn harplar bilen ýazylan Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň tamamlanyp barýan günleri ýaşlaryň durmuşynda ýatdagalyjy pursatlary galdyrdy. Ýaşlar bu günki gün Gahryman Arkadagymyzyň, Ark... Dowamyny oka
Harby talyplaryň sport älemindäki üstünligi
2 gün öň
Düýn – 27-nji fewralda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII uniwersiadanyň çäklerinde talyp oglanlaryň arasynda erkin göreş boýunça ýaryş geçirildi. Ýaryş Bütindünýä göreş federasiý... Dowamyny oka
ARTYKOGULLARYNDAN BAŞLANAN TARYHY ARTYKMAÇLYK
03.04.2023
    Türkmeniň milli buýsanjy taryhyň çuňluklarynda-da ýeriň basyndan dykyzlygyny güýçlendirip, hilini ýokarlandyrýan almaz mysalydyr.    Söhbediň başyny 1136 – 1202-nji ýyllarda ýaşan, yslam dünýäsine wekilçi... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Gahryman Arkadagymyzyň Türkiýe Respublikasyna iş sapary başlandy
12 sagat öň
Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Türkiýe Respublikasynyň Antalýa şäherine bardy. Saparyň maksady tutuş dünýäde ýylyň iri diplomat... Dowamyny oka

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutanyna gutlaglar
18 sagat öň
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowa doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.Döwlet Başt... Dowamyny oka

Halkara güwänama – asylly işleriň ykrarnamasy
1 gün öň
Ozal habar berşimiz ýaly, geçen hepdäniň şenbe güni türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherine amala aşyran iş saparynyň çäginde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merke... Dowamyny oka

Lagym arassalaýjy desga ulanmaga berildi
1 gün öň
Düýn – 28-nji fewralda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Ahal geňeşliginiň çäginde lagym arassalaýjy desga açylyp ulanmaga berildi. Bu dabara welaýat, etrap häkimlikleriniň, edara-kärhanalaryň jogapkär işgärleri, jem... Dowamyny oka

Daşky gurşawyň abadançylygyna bagyşlanan halkara maslahat
2 gün öň
Düýn – 27-nji fewralda paýtagtymyzda «Merkezi Aziýanyň we Türkiýäniň gurak hem-de şorlaşan çäklerinde tebigy serişdeleri toplumlaýyn dolandyrmak» atly halkara maslahat öz işine başlady. Bu çäre BMG-niň Azyk we oba hoj... Dowamyny oka