02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Beýik ynamdan, sylag-serpaýdan paýly ýaşlar
28.12.2023
Täze eýýama altyn harplar bilen ýazylan Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň tamamlanyp barýan günleri ýaşlaryň durmuşynda ýatdagalyjy pursatlary galdyrdy. Ýaşlar bu günki gün Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň beýik ynamy... Dowamyny oka

Bagtyýar türkmen ýaşlaryna döwlet sylaglary gowşuryldy
28.12.2023
Düýn – 27-nji dekabrda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýurdumyzyň aýratyn tapawutlanan ýaşlaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak dabarasy boldy. Dabarada tutanýerli zähmeti bilen Watanymyzyň abraýynyň artmagyna mynasyp goşant goşan ýaşl... Dowamyny oka

Batyrlygyň we gaýduwsyzlygyň nyşany
21.10.2023
Bu günki geçirilen harby okuw-türgenleşigi ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň söweşjeň taýýarlygynyň ýokary derejesini görkezdi. Edermen Watan goragçylary ýöriteleşdirilen harby tehnikalary... Dowamyny oka

Döwrebap harby enjamlaryň kämil görnüşleri
21.10.2023
Söweşjeň häsiýetli görkezme harby türgenleşigiň barşynda Ýaragly Güýçlerimiziň häzirki zaman aňtaw-urgy toplumynyň uçarmansyz uçýan enjamlaryna aýratyn orun degişli boldy. Olar belli nokatlarda belgilenen garşydaş nyşanalary kesgitlemek we olary h... Dowamyny oka

Ýurdumyzda harby okuw-türgenleşigi geçirildi
21.10.2023
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda geçirilýän söweşjeň häsiýetli görkezme harby türgenleşigini görmek maksady bilen, harby okuw türgenleşik merkezl... Dowamyny oka

Watan gahrymanlarynyň edermenligi mawy ekranda
22.05.2023
Ýurdumyzda harby gullukçylaryň watançylyk ruhuny belende götermek hem-de medeniýetli dynç almaklaryny üpjün etmek maksady bilen paýtagtymyzdaky kinokonsert merkezlerinde Watan goragçylary üçin Sahysalyh Baýramowyň «Daragt» filmi görkezildi. Onda B... Dowamyny oka

Goşun görnüşleriniň atly toparlarynyň dabaraly ýörişi
30.04.2023
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ak bugdaý etrabynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň atçylyk toplumynyň açylyş dabarasynyň ç... Dowamyny oka

Ahalteke bedewi – Watan goragçylarynyň müdimi hemrasy
30.04.2023
29-njy aprelde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ak bugdaý etrabynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň atçylyk toplumy dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berildi.Täze, döwrebap atç... Dowamyny oka

Watan goragçylarynyň baýramçylyk sowgady
27.01.2023
27-nji ýanwarda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi.Baýramçylyk dabarasy Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň wekilleriniň ý... Dowamyny oka

Beýik şahsyýeti hormatlap
27.01.2023
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli paýtagtymyzda giň gerimli çäreler dabaralandyryldy. Şanly waka mynasybetli Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylary, serkerdeler, harby talyplar we okuwçylar Türkmenistanyň Goranma... Dowamyny oka