30.09.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Watan gahrymanlarynyň edermenligi mawy ekranda
22.05.2023
Ýurdumyzda harby gullukçylaryň watançylyk ruhuny belende götermek hem-de medeniýetli dynç almaklaryny üpjün etmek maksady bilen paýtagtymyzdaky kinokonsert merkezlerinde Watan goragçylary üçin Sahysalyh Baýramowyň «Daragt» filmi görkezildi. Onda B... Dowamyny oka

Ahalteke bedewi – Watan goragçylarynyň müdimi hemrasy
30.04.2023
29-njy aprelde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ak bugdaý etrabynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň atçylyk toplumy dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berildi.Täze, döwrebap atç... Dowamyny oka

Goşun görnüşleriniň atly toparlarynyň dabaraly ýörişi
30.04.2023
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ak bugdaý etrabynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň atçylyk toplumynyň açylyş dabarasynyň ç... Dowamyny oka

Watan goragçylarynyň baýramçylyk sowgady
27.01.2023
27-nji ýanwarda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi.Baýramçylyk dabarasy Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň wekilleriniň ý... Dowamyny oka

Beýik şahsyýeti hormatlap
27.01.2023
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli paýtagtymyzda giň gerimli çäreler dabaralandyryldy. Şanly waka mynasybetli Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylary, serkerdeler, harby talyplar we okuwçylar Türkmenistanyň Goranma... Dowamyny oka

Watan gahrymanlaryna baky hormat!
27.01.2023
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli dabaralar paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda başlandy. Harby gullukçylar, harby talyplar we okuwçylar ata-babalarymyzyň gahrymançylyklarynyň hormatyna bina edile... Dowamyny oka

Ýaragly Güýçlerimiziň binýady pugtalandyrylýar
26.01.2023
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň 2 gatly 200 orunlyk esgerler ýatakhanasy açylyp ulanylmaga berildi.  Açylyş dabarasy şowhunly çykyşlar bilen utgaşdy. Dabara harby... Dowamyny oka

Türkmenistanyň mekdepleriniň uçurymlarynyň harby gulluga çagyryş möhletiniň yza süýşürilmegine hukugy bar
01.12.2022
Ýurdumyzyň mekdepleriniň okuwy tamamlan ýylynda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň giriş synaglaryna gatnaşmaga isleg bildiren uçurymlaryň harby gulluga çagyryş möhletiniň yza süýşürilmegine hukugy bar.Bu ba... Dowamyny oka

Bilelikdäki harby-meýdan türgenleşigi geçirildi
25.10.2022
24-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Türkmenbaşy etrabynyň çäginde ýerleşýän deňiz okuw-türgenleşik merkezinde geçirilen... Dowamyny oka

WATANYŇ WEPALY GERÇEKLERI SYLAGLANDYLAR
28.09.2022
28-nji sentýabrda paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän «Halk Hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdança baýramçylyk şowhunyna beslendi. Bu ýerde hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň degişli Permanyna laýyklykda, ýurdumyzyň h... Dowamyny oka