25.01.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Bäsleşik
Bäsleşigiň ýeňijileri kesgitlenildi
1 gün öň
Web-saýtymyzyň hormatly okyjylary! Şu ýylyň 7 – 23-nji ýanwary aralygynda geçirilen «Gaýratyňyz egsilmesin, mertebäňiz beýgelsin!» atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi. Kesgitlenen wagtyň dowamynda 150-den gowrak awtor bäsleşige watançylyk... Dowamyny oka

Watan buýsanjy / Serdar Parahadow
3 gün öň
Türkmen söweşlerde ençe gan döker,Duşman san-sajaksyz ýagy han-nöker,Oguzhan: «Ser bererin, emma ýer bermen»,Diýip, gaplaň kimin duşmana böker.Ýurdum meň başymyň sarsmaz tagtydyr,Ösýän gül Diýarym altyn bagtydyr.Türkmeniň duýgurjaň wepaly dosty,Bu w... Dowamyny oka

«Gaýratyňyz egsilmesin, mertebäňiz beýgelsin!» (oýlanma) / Tawus Berdiýewa
3 gün öň
Garaşsyz, baky Bitarap, eziz Watanym! Şahyr bolup, Berkarar Watanymyzyň bagtyýarlyk zamanasynda seni wasp etmezlik mümkin däl! Watan – gör, nähili mukaddes, belent heňde buýsanç bilen aýdylýan söz. Elbetde, her kime dogup, göbek ganynyň daman ýer... Dowamyny oka

Watan duýgusy / Alihan Seýilhanow
3 gün öň
Watan, seň waspyňy serimde aýlap,Taryhyň gatyndan asyrlar boýlap,Türkmenleň başyny bir ýere jemläp,Baýdagymyz al-asmanda pasyrdap,Äleme inen nur günümden başlanýar.Watan üçin dönmän şirin janyndan,Taryha  ýaň  salan  serkerde  Seýdi.Bize mekdep, n... Dowamyny oka

Şöhrat size, şan size, Watanyň gerçekleri! / Aman Döwletow
3 gün öň
Söýüp her bir ädimin, bu mukaddes topragyň,Batly urup gadamyn, nusgasy siz mertligiň,Ýaşyl ýaz deý Baýdagym, öpüp tagzym etdigim,Siziň bilen ýurdumyň aýdyň her geljek güni,Şöhrat size, şan size, Watanyň gerçekleri!Eziz Watan goragy, halkyň mukadde... Dowamyny oka

Belent borç (oýlanma) / Begli Abdykadyrow
3 gün öň
Mähriban topragyň üstünde erkana ulalyp, rahat uklap, bagtyýar ýaşamagyň sakasynda näme bar?! Onuň aňyrsynda mukaddes Watan goragy bar. Ýurt parahatçylygynyň, il asudalygynyň gözbaşynda serhet araçäginde, gulluk ýerinde hüşgär duran Watan goragçy... Dowamyny oka

Hakyky bagt / Tawus Saparniýazowa
3 gün öň
Bagt näme?! Bu soraga belli bir kesgitleme berip bolmaz. Bagty diňe duýup bolýar. Ony duýmagyň iň aňsat ýoly bar. Eger sen bu ýazgyny okaýan bolsaň, diýmek, sen ol ýolda dursuň. Bu hereketi biziň her birimiz edip gören bolsak gerek. Hemmämiz gulag... Dowamyny oka

Öňe, öňe, Türkmenistan! / Hakberdi Tagandurdyýew
3 gün öň
Bu gün joşup gazal düzdüm, eziz Watanmyň şanyna, Arkadagly ýollar bilen öňe barýar, Türkmenistan! Parahatlyk, asudalyk siňipdir türkmen aňyna, Dost-doganlyk ýoly bilen öňe barýar, Türkmenistan! Bitaraplygyň mekany öňe, öňe, Türkmenistan!Ýyndam be... Dowamyny oka

«Saňa şek ýetirmerin» / Daňatar Galpakow
3 gün öň
Watan, mydam sen hakynda, Hyýallarym, pikirlerim. Joşup ýazýan her hatymda, Kalpdan çykýan setirlerim. Ýüze sylyp çoýunýaryn, Säherleňde dogýan Güni. Öz goýnuňda ýaşatmagyň, Juda bagtly edýär meni. Şatlygymdan ganat ýaýyp, Uçasym ge:r a... Dowamyny oka

Kärleriň seresi – Watany goramak / Meýlis Ödäýew
3 gün öň
«Watanyny söýüp bilmedik, hiç kimi söýüp bilmez»Köpden bäri Watan barada ýazmaga synanyşýaryn. Emma hiç biri başa barmaýan ýaly. Garalamalarym garalama ýagdaýynda galyp gidýär. Oýlasam, Watan hakynda ýazmak juda kyn ekeni. Näme üçindir, Watan bize... Dowamyny oka