03.06.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Watana bolan söýgim! (oýlanma) / Gunça Orazowa
Watana bolan söýgim! (oýlanma) / Gunça Orazowa
14.01.2020 635 Bäsleşik

Watan, sen neneň eziz hem mukaddesligiňi gulpajygymy tazardyp ýören çagajyk mahalym synlan gözýetimimdenem has uludygyňy, gözeldigiňi  indi bu gün kämil çykyp, il derdine ýarap, ene-atamyň göz guwanjyna öwrülip, bütin halkymyň alkyşyny alyp, seniň adyňy äleme äşgär edenimde has anyk göz ýetirdim. Sporta ömrümi baglan günümden bäri mamam pahyryň «Uzak ýola sapar-syýahata çykanyň dileg dogasy çalt kabul bolarmyş. Öýüňizden kyrk ädim uzaklaşsaňyzam, ýagşy dileg-dogalary etmekden diliňiz ýadamasyn. Il ýurduňyza, dost-ýaryňyza, goňşyňyza, öz öýüňize, özüňize hökman süýji dileglerde boluň!» diýerdi. Şu jümläni senden müňlerçe çakyrym uzaklarda, ýat illerde halkara derejeli ýaryşlara gatnaşanymda, ýüregimiň her urgusynda, dileg-dogalarym, alkyş-senalarym seniň üçin, Watan! Görogly begiň senasy, Jygalybegiň  dogasy, erenleriň ak patasy, balalaryna dileg edip nurly ýollara atarýan atalaryň arzuwy, eneleriň alkyşy, ogul-gyzlaryň yhlasy we umydy ornan, Watanym, seni depäme täç edip, ömrüm boýy hyzmat etmekden  başga bagt barmy? Ýok bolsa gerek, megerem.  «Watana bolan söýgi iň beýik söýgiüdir» diýen jümläniň nä derejede çynlygyny ýat illere ýaryşa gidenimde has aýdyň göz ýetirdim. Gursagymda hem aňymda, ganymda hem janymda seniň mizemez mukaddesligiň möhürlenipdir, Watan! Pyragynyň arzuw eden berkararlygymyz  hem bagtyýarlygymyz,  seň bilen, Watan! Daşary döwletlere okuw türgenleşiklerine gideýin ýa ýaryşa gideýin, tapawudy ýok, uçar menziline baryp, uzak ýolla rowan  bolan pursadymdan Watana bolan küýsegim başlanýar. Her bir geçirilýän ýaryşlarda hem bedenimi hem ruhumy taplaýan pursatlarymda hakydamda Watanym, il-günüm, dost ýarlarymyň mähriban keşbi janlanýar. Watanymyň tämiz howaly daglarydyr, behişdi baglarynyň nygmatlary maňa her pursat Watan öňümdäki mukaddes borjumy ýatladýar. Ýeňijiler münberiniň baş baýragyna mynasyp bolup orta çykyp,  türkmen tebigatynyň reňkini ýadyňa salýan ýaşyl baýdagymyz belende göterilende, buýsanç bilen ýaňlanýan Döwlet senamy göze ýaş getirip, uly buýsanç hem guwanç duýgulary bilen ýerine ýetirýän pursatymda-da Watana bolan beýik söýgim hakda aýdym aýdýan ýaly bolýaryn. Çünki arkamda dagym bolan, ýürekde barym bolan Gahryman Arkadagymyzyň ynamydyr, bu ýeňiş! Watan hem Arkadag bular edil Aý bilen Gün ýaly bir-birine berk baglanyşykly sözler, sebäp bu Watany gülledýän il gün üçin eşretli döwran döredýän Il ogly elmydama Watan deýin eziz bolup, onuň ady Watan deýin ýüregimiziň her bir urgusynda gaýtalanýar. Ýeňiş bilen ata Watana dolanmak, uçar menzilinden başlap öýe barýan mähriban ýollara çenli eli gülli watandaşlarymyň meni garşy almagy söz bilen düşündirip bolmajak derejedäki duýgulardyr, muny her bir türgen iç-içinden duýup, şatlygyny äleme buşlap gygyrar derejede duýup görendir. Birnäçe wagt aýralykdan soň Watana dolanmak onda-da ýeňiş bilen dolanmak, gör, neneňsi bagt. Sebäbi hakyky bagta diňe öz iliňde ýetilýär, gazanan ähli zadyňy öz iliňe getirilýär. 

Gunça Orazowa,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby.