03.06.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Täsin, adaty waka / Ylýas Amangeldiýew
Täsin, adaty waka / Ylýas Amangeldiýew
12.01.2020 1334 Bäsleşik

Köplere adaty, özüme täsin görünen bir wakany gürrüň bereýin. Dogrusy, munuň nämesi täsinem diýýärin. Ýöne täsindigini ýüregim duýýar, ýazyp düşündirip biljegime welin ynamym ýok.

Bir gün uzagyrakdan iki sany esgere gözüm düşdi. Olaryň birine agtygymmyka diýipdirin. Boýy, ýöreýşem edil şol. Ol töweregine garanjaklap, birini gözleýän ýalydy.

Göwnüme gelýän zada seretsene – ol meni gözleýärmikä diýipdirin.

Heniz esgerlige alynmanka, agtygymy iş ýerime äkiderdim. Bellije ýol. Agtygymam ondan bir däl, üç-dört geçip görüpdi. Ine, häzirem ol gulluk ýerinden rugsatnama alyp gelendir-de, meni duýdansyz begendirjek bolup işe gaýdýan ýolumda garaşýarmyka diýipdirin. Hernä agtygymyň adyny tutup gygyrmadym. Ýigrimi ädim töweregi ýakynlanymdan soň ýalňyşanymy bildim. Çenimiň ýalňyş çykanyna gynanjymdanmy ýa utandymmy, ses-üýnsüz geçiberjek boldum, emma olar salam berdiler. Ellerini başlaryna ýetirip «Salowmaleýkim, agam» diýdiler. Olaryň ellerini başlaryna ýetirmesi «Başymyzyň üstünde ornuňyz bar» diýlen ýaly göründi. Salamlaryny alyp, hal-ýagdaýlaryny soradym. Gysgaça «şükür, gowy» diýdiler. Göwnüm olar bilen söhbet edenimi isleýär, aňym welin, ejap etdi. Bar aýdan zadym: «Meňem siz ýaly agtygym gullukda». Olar ýylgyrdylar. Waka şunuň bilen tamam boldy. Esgerler öz ýollary bilen gitdiler, menem öz  ýolum bilen.

Görşüňiz ýaly, bärde täsin diýere zat ýok. Ýöne Mejnuna-da «Leýliň nämesi owadan? Beýleki gyzlardan üýtgeşik ýerini göremizok» diýipdirler. Mejnunam: «Leýliniň owadanlygyny görjek bolsaňyz, oňa meniň gözüm bilen serediň» diýipdir. Bu wakadaky täsinligi görjek bolsaňyz, oňa agtygy gulluk edip ýören ataň gözi bilen serediň. Ine, olar maňa bada-bat düşünendirler.

Eslije daşlaşanymdan soň, esgerleriň yzyndan seretdim. Bilip eden ýaly, olaram yzlaryna seretdiler hem hoşlaşyp ellerini galgatdylar. Menem elimi galgatdym hem näme üçindir bogazym doldy. «Agtygym gullukda» diýemde, esgerleriň seredişi başgady. Olara seredýärkäm, meniň gözlerimem agtygymy görýärdi. Kim bilýär, olaram mende atalaryny görendirler? Şol wagt aralykda täsin ýakynlyk, baglanyşyk dörän ýaly boldy. Soňam adaty durmuşa gaýdyp geldim. Ýok, olar agtygym däldiler. Agtygym meni görenden ylgap gelip, garsa gujaklaşardy... «Ata, ata, nädip tanadyň?» diýerdi, enesini sorardy... Egin direşip ýörärdik. Men onuň boýuna guwanardym... Her kim, her esger, her ata, her içeri başga-başga...

Emma uzakdan göremden esgerleri agtygyma meňzedesimiň gelip meňzedendigimi boýun alaýyn. Soň weli, olary hakykatdanam agtygymdan tapawatlandyrmadym. Olar agtygymdylar. Göwnüm olary gujaklap, ruhum olar bilen egin direşip ýöredi. Çünki, olaram bir gül. Hersi bir bagyň güli. Olaryň güldüklerini görmegi başarmaýan bolsam, öz gülümem görýän däldirin. Başga-başga diýýän içerilerim, güllerim birleşip, milletimi, ýurdumy, Watanymy emele getirýär. Şol gülleriň owadanlygy, ysy, miwesi bilen milletim – millet, Watanym Watandyr.

Ine, bu ýönekeýje waka mende şeýle duýgulary oýardy. Ony täsin görenimem, mümkin, şondandyr.

Ylýas Amangeldiýew.