30.09.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Tehnologiýa
Köpmaksatly antielektron gorag ulgamy
08.01.2022
Uçarmansyz uçýan howa enjamlary, kiçijik öý uçarmansyz uçarlary hüjümçiler üçin netijeli ýarag bolup hyzmat edýär. Şoňa görä-de, dronlary zyýansyzlandyrýan enjamlaryň kämilleşdirilmegine köp wagtdan bäri üns berilýär. Netijede, «Epirus Leonidas»... Dowamyny oka

Bolt hereketli mergen tüpeň
08.01.2022
«Barrett Firearms» tarapyndan PSR (Precision Sniper Rifle) bäsleşigi üçin SOCOM-yň talaplaryny kanagatlandyrmak maksady bilen döredilen bolt hereketli mergen tüpeňi daşky görnüşi boýunça «Barrett 98B»-e esaslanýar. Ýeri gelende, «Barrett MRAD» tü... Dowamyny oka

«Thunder child» islendik howa şertine ukyply
08.01.2022
Eger-de siz islendik howa şertinde çalt uçup gitmäge ukyply howa gaýygyny gözleýän bolsaňyz, muňa ýokary tizlik bilen hereket etmäge ukyply «Thunder Child» taslamasy jogap bolup biler. Taslamanyň gämi 180 dereje öwrülen ýagdaýynda keseligine galma... Dowamyny oka

«Deňiz han» atly korwet taslamaly söweşjeň maksatly harby gämisi
17.11.2021
Garşydaşyň suwüsti we suwasty söweşjeň gämilerini, howa nyşanalaryny ýekelikde we gämi urgy toparynyň düzüminde hatardan çykarmak üçin niýetlenen gämi häzirki zamanyň ýokary takyklykdaky döwrebap ýaraglary bilen ýaraglandyrylandyr. Onda suwüsti w... Dowamyny oka

KAMAZ-63968 «ТАЙФУН-К» kysymly sowutlanan awtoulagy
17.11.2021
Söweş pursatlarynyň dürli kynçylykly şertlerinde hereket etmäge ukyply bolan bu awtoulag partlaýyjylara çydamlylygy bilen tapawutlanýar. Ulagyň üstünde pulemýot hem gurnap bolýar. Onuň ýaraglanan görnüşindäki agramy 21 tonna barabar bolup, maşyn... Dowamyny oka

«M-346» kysymly okuw-söweşjeň uçary
17.11.2021
Täze harby gyryjy uçar howa giňişliginde dürli nyşanalary ýok etmek, şeýle hem garşydaşyň ýerüsti desgalaryny aňtaw etmek we ýok etmek üçin niýetlenip, onuň iň ýokary uçuş belentligi 13 müň 700 metre, uçuş uzaklygy 2 müň kilometre barabardyr. Dowamyny oka

«Rheinmetall» kompaniýasynyň sürüjisiz halas ediji tehnikasy
29.02.2020
«Rheinmetall» kompaniýasy özüniň «Mission Master» tehnikasynyň halas ediş modelini döretdi. «Mission Master» tehnikasy sürüjiniň janyny howp astyna salman, ýaralanan esgerleriň halas edilmegini belli bir derejede ýeňilleşdirip, howply tabşyryklar... Dowamyny oka

Sesden çalt uçýan raketa
27.02.2020
«Guangdong Hongda Blasting» kompaniýasy sesden hem çalt uçýan täze «HD-1» raketasynyň barlag uçuşlaryny üstünlikli tamamlady. Kompaniýanyň hünärmenleri raketanyň hemme aýratynlyklarynda öz maksatlaryna ýetendiklerini belleýärler. Barlag uçuşlarynd... Dowamyny oka

«Pegasus Mini»
26.02.2020
Ýakynda «Robotic Research LLC» kompaniýasy özüniň täze «Pegasus Mini» atly enjamyny hödürledi. Bu enjam guryýerde hem-de howada uçýan uçarmansyz uçarlaryň derejesinde (gibrid, uçarmansyz uçar ulgamy ýa-da sürüjisiz guryýer tehnikasy) döredilen Peg... Dowamyny oka

Rostaing kompaniýasynyň täze innowasion metal detektory
14.12.2019
Rostaing kompaniýasy sada bir ellik ýa-da bilekde ýerleşdirilen, ulanylmagy aňsat bolan metal detektory – Scanforce bilen tanyşdyrdy. ROSTAING SCANFORCE ulgamy dolulygyna bir ellik ýa-da bilege ýerleşdirilen kiçi göwrümli bir metal detektorydyr.... Dowamyny oka