06.12.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Tehnologiýa
KAMAZ-63968 «ТАЙФУН-К» kysymly sowutlanan awtoulagy
17.11.2021
Söweş pursatlarynyň dürli kynçylykly şertlerinde hereket etmäge ukyply bolan bu awtoulag partlaýyjylara çydamlylygy bilen tapawutlanýar. Ulagyň üstünde pulemýot hem gurnap bolýar. Onuň ýaraglanan görnüşindäki agramy 21 tonna barabar bolup, maşyn... Dowamyny oka

«Deňiz han» atly korwet taslamaly söweşjeň maksatly harby gämisi
17.11.2021
Garşydaşyň suwüsti we suwasty söweşjeň gämilerini, howa nyşanalaryny ýekelikde we gämi urgy toparynyň düzüminde hatardan çykarmak üçin niýetlenen gämi häzirki zamanyň ýokary takyklykdaky döwrebap ýaraglary bilen ýaraglandyrylandyr. Onda suwüsti w... Dowamyny oka

«M-346» kysymly okuw-söweşjeň uçary
17.11.2021
Täze harby gyryjy uçar howa giňişliginde dürli nyşanalary ýok etmek, şeýle hem garşydaşyň ýerüsti desgalaryny aňtaw etmek we ýok etmek üçin niýetlenip, onuň iň ýokary uçuş belentligi 13 müň 700 metre, uçuş uzaklygy 2 müň kilometre barabardyr. Dowamyny oka

«Rheinmetall» kompaniýasynyň sürüjisiz halas ediji tehnikasy
29.02.2020
«Rheinmetall» kompaniýasy özüniň «Mission Master» tehnikasynyň halas ediş modelini döretdi. «Mission Master» tehnikasy sürüjiniň janyny howp astyna salman, ýaralanan esgerleriň halas edilmegini belli bir derejede ýeňilleşdirip, howply tabşyryklar... Dowamyny oka

Sesden çalt uçýan raketa
27.02.2020
«Guangdong Hongda Blasting» kompaniýasy sesden hem çalt uçýan täze «HD-1» raketasynyň barlag uçuşlaryny üstünlikli tamamlady. Kompaniýanyň hünärmenleri raketanyň hemme aýratynlyklarynda öz maksatlaryna ýetendiklerini belleýärler. Barlag uçuşlarynd... Dowamyny oka

«Pegasus Mini»
26.02.2020
Ýakynda «Robotic Research LLC» kompaniýasy özüniň täze «Pegasus Mini» atly enjamyny hödürledi. Bu enjam guryýerde hem-de howada uçýan uçarmansyz uçarlaryň derejesinde (gibrid, uçarmansyz uçar ulgamy ýa-da sürüjisiz guryýer tehnikasy) döredilen Peg... Dowamyny oka

Rostaing kompaniýasynyň täze innowasion metal detektory
14.12.2019
Rostaing kompaniýasy sada bir ellik ýa-da bilekde ýerleşdirilen, ulanylmagy aňsat bolan metal detektory – Scanforce bilen tanyşdyrdy. ROSTAING SCANFORCE ulgamy dolulygyna bir ellik ýa-da bilege ýerleşdirilen kiçi göwrümli bir metal detektorydyr.... Dowamyny oka

Rafael kompaniýasynyň täze hyýaly kabinasy söweşijilik ukyby artdyrar
12.12.2019
Rafael kompaniýasynyň geljekdäki söweş tehnikalary üçin taýýarlan çözgüdi, iki sany topar agzasyna niýetlenendir. Tehnologiýa hakyky wagtda (real time) söweş meýdanynyň maglumatlaryny we artdyrylan hakykaty ulanyp, 360 gradus ýagdaýa görä tapawutl... Dowamyny oka

Rapiscan kompaniýasynyň «Tomograph 920 CT» barlag enjamy
12.12.2019
Rapiscan kompaniýasynyň täze önümi howa menzilleri ýaly jemgyýetçilik ýerlerinde goşlaryň barlag ulgamyny kämilleşdirmek üçin niýetlenendir.920 CT enjamy partlaýjy maddalary awtomatiki ýagdaýda ýokary netijelilikde anyklaýar we goraglygy üpjün edý... Dowamyny oka

«Spynel termal» kameralary binalary dron hüjümlerinden gorar
25.10.2019
Dronlary we uçarmansyz uçarlary ýüze çykarmak birnäçe sebäplere görä örän kyndyr. Olaryň göwrüminiň kiçi bolýanlygy we metal bolmadyk materiallardan öndürilýänligi sebäpli radar sistemalary arkaly anyklamak, aýratynam guşlar ýaly beýleki uçýan ji... Dowamyny oka