02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Tehnologiýa
SENATOR MRAP SOWUTLY AWTOULAGY
27.10.2023
Roshel Smart Armored Vehicles kompaniýasy özüniň täze önümini-Senator MRAP sowutly awtoulagyny öndürdi. Awtoulagyň esasy özenini “Ford F-551” düzýär. Onuň içine 10 adam ýerleşip biler. Bu ulagyň mina çydamly ýörite oturguçlary hem bar. Senator MRA... Dowamyny oka

IŇ KÄMIL GÖÇME DOLANDYRYŞ ENJAM
26.10.2023
Geljekde Northrop Grumman— NGHTS kompaniýasy täze nesil göçme dolandyryş ulgamyny dolanşyga hödürlär. Bu ösen «akylly» enjam indi dört aýry enjam tarapyndan ýerine ýetirilen funksiýalary bir özi ýerine ýetirýär. Enjamyň umumy agramy 4,5 kg deňdir.... Dowamyny oka

AKYLLY DRONLARYŇ TÄZE NESLI
25.10.2023
Häzirki wagtda Ýer ýüzünde sanly ulgamyň mümkinçilikleri barha artýar hem-de onuň ýaýrawy giňeýär. Bu elbetde harby ulgamy-da öz içine alýar. Duşman enjamlaryny we söweşjeň şahsy düzümi «akylly» nerw ulgamy bilen tanamaga ukyply bolan «Akwa- 22» s... Dowamyny oka

«Thunder child» islendik howa şertine ukyply
08.01.2022
Eger-de siz islendik howa şertinde çalt uçup gitmäge ukyply howa gaýygyny gözleýän bolsaňyz, muňa ýokary tizlik bilen hereket etmäge ukyply «Thunder Child» taslamasy jogap bolup biler. Taslamanyň gämi 180 dereje öwrülen ýagdaýynda keseligine galma... Dowamyny oka

Köpmaksatly antielektron gorag ulgamy
08.01.2022
Uçarmansyz uçýan howa enjamlary, kiçijik öý uçarmansyz uçarlary hüjümçiler üçin netijeli ýarag bolup hyzmat edýär. Şoňa görä-de, dronlary zyýansyzlandyrýan enjamlaryň kämilleşdirilmegine köp wagtdan bäri üns berilýär. Netijede, «Epirus Leonidas»... Dowamyny oka

Bolt hereketli mergen tüpeň
08.01.2022
«Barrett Firearms» tarapyndan PSR (Precision Sniper Rifle) bäsleşigi üçin SOCOM-yň talaplaryny kanagatlandyrmak maksady bilen döredilen bolt hereketli mergen tüpeňi daşky görnüşi boýunça «Barrett 98B»-e esaslanýar. Ýeri gelende, «Barrett MRAD» tü... Dowamyny oka

«Deňiz han» atly korwet taslamaly söweşjeň maksatly harby gämisi
17.11.2021
Garşydaşyň suwüsti we suwasty söweşjeň gämilerini, howa nyşanalaryny ýekelikde we gämi urgy toparynyň düzüminde hatardan çykarmak üçin niýetlenen gämi häzirki zamanyň ýokary takyklykdaky döwrebap ýaraglary bilen ýaraglandyrylandyr. Onda suwüsti w... Dowamyny oka

KAMAZ-63968 «ТАЙФУН-К» kysymly sowutlanan awtoulagy
17.11.2021
Söweş pursatlarynyň dürli kynçylykly şertlerinde hereket etmäge ukyply bolan bu awtoulag partlaýyjylara çydamlylygy bilen tapawutlanýar. Ulagyň üstünde pulemýot hem gurnap bolýar. Onuň ýaraglanan görnüşindäki agramy 21 tonna barabar bolup, maşyn... Dowamyny oka

«M-346» kysymly okuw-söweşjeň uçary
17.11.2021
Täze harby gyryjy uçar howa giňişliginde dürli nyşanalary ýok etmek, şeýle hem garşydaşyň ýerüsti desgalaryny aňtaw etmek we ýok etmek üçin niýetlenip, onuň iň ýokary uçuş belentligi 13 müň 700 metre, uçuş uzaklygy 2 müň kilometre barabardyr. Dowamyny oka

«Rheinmetall» kompaniýasynyň sürüjisiz halas ediji tehnikasy
29.02.2020
«Rheinmetall» kompaniýasy özüniň «Mission Master» tehnikasynyň halas ediş modelini döretdi. «Mission Master» tehnikasy sürüjiniň janyny howp astyna salman, ýaralanan esgerleriň halas edilmegini belli bir derejede ýeňilleşdirip, howply tabşyryklar... Dowamyny oka