03.06.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Oýlarym / Mekan Gurbanow
Oýlarym / Mekan Gurbanow
20.01.2020 319 Bäsleşik

Eý meniň, düşnüksiz gussaly göwnüm,

Sen näme üçin meni gama baglaýaň?

Keýpsizligme alaç tapman gijeler,

Az ömrümiň günlerini sanaýan.

Bulaşyk pikirler ornaşyp sere,

Etsem-petsemlerim ýitdi birmahal.

Ho:l alysdan el bulaýan salgym deý,

Kä görünýär arzuwlarym bimahal.

Kä gamgyn diýdiler, käte şadyýan,

Gyňra-da diýdiler tanaman, bilmän,

Hemme üýşüp meň göwnümi tapanok,

Men nädip tapaýyn göwnüni hemmäň.

Adamlaryň köplügine goşulyp,

Külterleýän bu ýalançyň ýollaryn.

Wagt hökümi bilen äkidip barýar,

Ýaşlygymyň sanalgyja ýyllaryn.

Gamgyn göwnüm hemem tukat ýüregim,

Sowuň meniň bu samsyjak pikirlem.

Gamly wagtym şatlyk bersin kalbyma,

Ýekesiräp ýazan şeýle setirlem.

Mekan Gurbanow,

esger.