03.06.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Watan – mukaddeslik / Bagtygül Ernazarowa
Watan – mukaddeslik / Bagtygül Ernazarowa
15.01.2020 329900 Bäsleşik

Watan sen mukaddes, mährem sen, Watan,

Göbek ganym daman ene toprak sen.

Kök uran haýbatly uly çynarda,

Çynaryn eý görýän birje ýaprak men.

Watan, sen mukaddes ene mysaly,

Goýnuňda balalaň apalap saklan.

Çäksiz saňa bolan buýsanjym, söýgim,

Gaýtararyn beren duzuňy, haklap.

Watan, sen mukaddes, bar zatdan eziz,

Sebäp bar barlygym sende jemlenen.

Saňa bolan mährim giren kalbyma

Owaz bilen hüwdä goşup hiňlenen.

Watan, sen mukaddes, keramatsyň sen,

Seni goramaklyk mertlerden miras.

Owazaň dolduryp jahan içinde,

Şanyň beýgeltmäge ederis yhlas.

Watan, sen mukaddes, mährem sen, Watan,

Mähriban her agaç, her bir ýapragyň.

Seň tikeniň ýat bägüle çalyşman,

Altyn-zere bermen gysym topragyň.

Watan, sen mukaddes, mährem sen, Watan,

Şol mähir serhetden başlanýar, elbet,

Gorarys gözmüziň göreji ýaly,

Hemem bolarys biz wepaly perzent.

Bagtygül Ernazarowa,

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag

kommunikasiýalary institutynyň talyby.