12.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Bilim
«Soňky jaň» dabarasy geçirildi
25.05.2023
25-nji maýda «Soňky jaň» dabarasy tutuş ýurdumyz boýunça dabaralanýar. Ýurdumyzyň ähli orta mekdepleri bilen bilelikde, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriniň 11-nji synp harby okuwçylarynyň uçurymlarynyň gutar... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebine okuwa çagyrýarys
21.02.2023
1. 2023-2024-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebinde okamaga isleg bildiren, 2023-nji ýylda Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 8-nji synpyny tamamlanda 14-15 ýaşyny doldurýan, sagdyn pikirli,... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutyna okuwa çagyrýarys
21.02.2023
1. 2023-2024-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz instituty Watana, Türkmenistanyň Prezidentine, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna wepaly, sagdyn pikirli, arassa ahlak sypatly, beden we ruhy... Dowamyny oka

BILIMLI HÜNÄRMENLER – ÝAGTY GELJEGIŇ KEPILI
21.08.2022
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa toplumyň okuw otagyna bardylar. Bu ýerde müdiriýetiň ýolbaşçysy interaktiw tagtanyň kömegi arkaly harby gullukçylar bilen baglara ide... Dowamyny oka

Esger ýoldaşymyzyň döredijilik üstünligi
17.06.2022
Esgeriň üstünligi – milli goşunymyzyň üstünligi. Muňa harby gullugyny birkemsiz berjaý edýän Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Milli goşun» žurnalynyň çagyryş boýunça harby gullukçysy, kiçi seržant Guwanç Mämiýewiň ýurdumyzda golaýlap gelýä... Dowamyny oka

Ýaş harbylaryň ylmy üstünligi
12.06.2022
Ylymlar güni mynasybetli Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde ýurdumyzda ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça yglan edilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Her ýylda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Magt... Dowamyny oka

«Ýurda gulluk biziň asyl kesbimiz»
11.06.2022
Şahyryň bu setirleri serkerdelik ýoluna gadam basýan uçurymlar barada aýdylan ýaly. Şunuň bilen baglylykda, paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada ýurdumyzyň Harby akademiýasynyň hem-de harby we hukuk... Dowamyny oka

«Soňky jaň» dabarasy geçirildi
25.05.2022
25-nji maýda «Soňky jaň» dabarasy tutuş ýurdumyz boýunça dabaralanýar. Ýurdumyzyň ähli orta mekdepleri bilen bilelikde, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriniň 11-nji synp harby okuwçylarynyň uçurymlarynyň gutar... Dowamyny oka

Täze möwsüm – täze gadamlar
01.09.2021
1-nji sentýabr – bu gün ynsanyň kämillik derejesini kesgitleýän ylym-bilim hazynasynyň täze tapgyryna barýan ýoluň başlangyjy. Şeýle ajaýyp günde synaglardan üstünlikli geçip, ençeme deň-duşlaryndan saýlanyp, harby okuwçy, harby talyp bolmak bagtyna... Dowamyny oka

Harby ylymlara aýgytly ädim
12.06.2021
Türkmenistanda her ýylyň 12-nji iýunynda Ylymlar güni bellenip geçilýär. Ylym  jemgyýetçilik ösüşiniň kuwwatly özgerdiji güýji hökmünde ýurdumyzyň durmuşynda möhüm orun tutýar, onuň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna çykmagynda esasy şert bolup hyz... Dowamyny oka