13.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Bäsleşik
Watançy balasyna garaşan ene / Gülzada Mätigulyýewa
20.01.2020
Dag etegini etekläp oturan Magtymguly etrabynyň «Çendir» jülgesiniñ jana şypaly arassa howasy, gözel tebigaty, zähmetsöýer we myhmansöýer ilaty bar. Gözel «Çendir» jülgesinde sylanýan we hormatlanýan Duwak atly ene ýaşaýardy. Duwak enäniň 4 ogly, 3 g... Dowamyny oka

Ýurdum bagtyýardyr Arkadag bilen / Döwran Gullyýew
20.01.2020
Dogupdyr halkymyň ak Gün bagtyna,Göýä, dünýä dolan ýaly bahara,Bagt aýdymy nama bolýar dahana,Ysgyndan joş alýar şahandaz göwün,Ýurdum bagtyýardyr Arkadag bilen.Giňden açyp desterhany, saçagy,Myhmana gadyry-hormaty uly,Gülden doly elwan ýaýla gujagy,... Dowamyny oka

«Mertlik ýürekden gaýdýar» / Süleýman Kowusow
20.01.2020
Her bir türkmen üçin mukaddes Watanymyzyň Ýer ýüzünde «Bitaraplygyň mekany» diýlip tanalmagynyň sebäbi näme?! Bu sowala dünýäniň ýene-de üçünji müňýyllykda türkmen paýhasyna, onuň parasatly Baştutanyna gulak goýmagy diýip, jogap berip bolar. Çünki Mi... Dowamyny oka

Watan / Ýakup Kasymow
20.01.2020
Oguz atam salyp çökmez binýadyň, Miras goýup mekanyny gaýratyň, Şol mirasa eýe çykyp zürýadyň, Başyn goýup, dökdi niçe gan, Watan! Bolsun diýip döwrüň abadan, Watan! Togrul beg, Çagry beg – begleriň merdi, Alp Arslan adyňy äleme ge... Dowamyny oka

Oýlarym / Mekan Gurbanow
20.01.2020
Eý meniň, düşnüksiz gussaly göwnüm,Sen näme üçin meni gama baglaýaň?Keýpsizligme alaç tapman gijeler,Az ömrümiň günlerini sanaýan.Bulaşyk pikirler ornaşyp sere,Etsem-petsemlerim ýitdi birmahal.Ho:l alysdan el bulaýan salgym deý,Kä görünýär arzuwlar... Dowamyny oka

Watan / Mekan Ýagmyrow
20.01.2020
Tebigatyň seniň howaň hem melhem, Garaşsyz, Bitarap eziz Watanym. Seniň gözel ysyň joşdurýar ylham, Garaşsyz, Bitarap eziz Watanym. Güllere beslenýär sag bilen soluň, Owadan we päkize bu barýan ýoluň, Şowhuna ulaşýar her barýan toýuň, Garaşsyz... Dowamyny oka

Arzuwlaryň hasyl bolýan mekany / Maksat Azadow
20.01.2020
Bagtyýarlyk döwrümizde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde gurlup, ulanylmaga berilýän şäher tipli täze obalaryň birinde Maýa daýza diýen tanymal zenan ýaşaýardy. Maýa daýzanyň gol doly maşgalasy bardy. Onuň körpe ogly Nurmyratdan başgasynyň ählisi-de ö... Dowamyny oka

Watan / Ejebaý Geldiýewa
20.01.2020
Buýsanyp, guwanyp eziz adyňa, Ösüş, şöhrat diläp artýan badyňa, Äleme ýaň salýan ajap sazyňa, Goşup joşýan ýüregimiň urgusyn: «Sensiz ýürek bir pursadam urmasyn!». Arkadagyň yhlasyndan bat alyp, Asyrlara, eýýamlara şan bolup, Ylhamy çagyrýan d... Dowamyny oka

Esger ädiminiň jadysy / Çaryguly Hanjaýew
20.01.2020
Esger ädiminiň jadysy barada çuň pikir etmedik hem bolsak, olaryň ýeri sandyradaýjak bolýan batyrgaý ädimlerinden habarlydyrys. Bu makalany ýazmagyma hem halypam bilen bolan duşuşygym sebäp boldy diýsem, ýalňyşmaryn. Günlerde bir gün teatrdan gelý... Dowamyny oka

Eziz Watanym / Dürşat Amannepesowa
20.01.2020
Ýürek seni wasp edipler gananok, Kalbymyň aýdymy, eziz Watanym. Göreçlerim gül görküňden doýanok, Başymyň täji sen, eziz Watanym! Gözlere röwşensiň, didä nursuň sen, Aýdymlara ylham berýän sedasyň. Ýüreklerde bakysyň sen, bir bilseň, Köňlümiň... Dowamyny oka