16.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Bäsleşik
Watan kerem-keramatdyr... (liriki oýlanma) / Ýunus Allanazarow
10.01.2020
Watan! Jigerim-janym Watan! Buýsanjym, mertebäm, şöhratym-şanym Watan! Men seniň sallançagyňda üwreldim, topragyňda ýörjen-ýörjen boldum. Gyşyňda gyşlap, akja garlaryňda togurlandym, güýzüňde sary ýapraklar deýin herýana çapdym. Ýazlaryňda ýaýnap,... Dowamyny oka

Watanym meniň / Döwranmyrat Arabaliýew
10.01.2020
Watanyň öňünde borjum bar meniň, Ýaşaýşa wepamdyr, kasamym meniň. Her bir zady deňäp bolmaz Watana, Sebäp ol mukkaddes, gurbany şonuň. Ylahy gudraty görmek isleseň, Hak kelamly bu topraga gelgeý sen. Jennetiň gül ysy kükeýip duran,... Dowamyny oka

Mert pederleriň nesilleri biz / Mekan Ýolamanow
10.01.2020
Oguz han, Göroglyň mertlik mekdebi, Arkadagyň peşgeş beren eşreti, Türkmenistan – Bitaraplyk mekany, Şirin jandan geçip gorarys seni, Çünki mert pederleriň nesilleri biz. Ýerden-gökden bolsun gorarys seni, Bir garyş ýeriňe bereris... Dowamyny oka

Aglama gelin / Kerwen Ýowyýew
10.01.2020
Käte-käte ýeke özüň ejizläp, Gözleriňi ýaşlap aglama gelin. Dünýäň hasratyny çekýän deý özüň, Ýaş ýüregiň oda daglama gelin. Ýöne aglamazlyk mümkin däl, hiçem, Seniň düşen bu agyr halyňda, Kyn pursatyň ejizläňde käteler, Goldaw... Dowamyny oka

Watan gudraty / Nurmuhammet Haşyrow
10.01.2020
Howasyndan howa berip öýkenme,Zemininden ýöremäge ýer beren.Meni Käbäm ýaly söýüp, janyndanGalkynamda ganat beren, per beren.Ýykylamda gujaklan sen ilkinji,Beýgelemde, göteren sen, asmana.Bir däl, müňläp-müňläp sebäbi bardyr,Her daban ýeriňi bagra... Dowamyny oka

«Türkmenistan Bitarap» / Nurgeldi Ilgeldiýew
09.01.2020
Berkararlyk bagtyýarlyk binýady, Ýeňişlere rowan bedewleň bady, Dünýä dolýar bu gün türkmeniň ady, Ýaşa sen, rowaçlan, Bitarap Watan! Her ynsanyň rahat alýan demi bar, Parahatlyk, asudalyk heňi bar, Ylym-bilim, ösüş belende g... Dowamyny oka

Ekologyň Watan goragçylaryna gutlagy / Diýar Yhtyýarow
09.01.2020
Bu günki okuw sapaklary hem gutardy. Hemmeler gaýtdy, men bolsa okuw otagynda galyp, öňki günlerdäki ýaly döredijilik bilen meşgullanmagy ýüregime düwdüm. Ýöne näme tema boýunça boýunça makala ýazjagymy bilmeýärdim. Ahyrsoňy senenamany alyp haýsy... Dowamyny oka

Bitarap Watana gulluk edýärin (esger ýandepderçesinden) / Döwrangeldi Gaýypgulyýew
09.01.2020
Dilde Bitaraplyk hakda aýdymym,Mukaddes Watana gulluk edýärin.Erkana parladyp ýaşyl Baýdagym,Bitarap Watana gulluk edýärin.Serkerdebaşymyň ýoly – ýörelgäm, Ata-babalarmyň ömri – göreldäm,Gözümiň göreji, çeşmeýi-didäm – Bitarap Watana gulluk edýärin.... Dowamyny oka

Mertlik mekdebim (Harby instituta bagyşlanýar) / Kerim Baýgeldiýew
09.01.2020
Tug deý togap edip, sylyp alnyma, Berk düzgüniň siňdiripler aňyma. Heder etmän dözüp şirin janyma, Kämil çykdym, sende mertlik mekdebim. Haklar seniň duzuň, çöregiňi iýen Saklar bu Watanyň keremini duýan. Är lybasyn geýer ýurduny sö... Dowamyny oka

Watana / Aşyr Hanow
09.01.2020
Doganym deý eziz, Oglum deý şirin. Enem ýaly aladaçyl, mähriban, Kakam kibi arkamdaky dagymsyň. Kükregiňde atalarmyñ pähmi bar. Uýammydyň? Şeýle ýuka ýüregiň, Dostummy sen, Daýanmaga söýgedim. Behişt ysy ýaýlalaňdan bark urýar, Serim serh... Dowamyny oka