13.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Bäsleşik
Deňizçi esgeriň haty / Saparnepes Atabaýew
09.01.2020
Diýipdiň: «Bagtyňy Watandan ide, Onuň bilen ýagty geljek, erte kän Dünýä içre ykrar edilen Lider Öwrüp ýörkä ýurdumyzy ertekä». Eje! Watan – serhedini ynandy, Şoň üçin kalbymda üýtgeşik ýaň bar. Häzir ylham bolup deňiz yrandy, G... Dowamyny oka

Halasgär / Bagtyýar Atdaýew
08.01.2020
Arkadagly ýurduň nurly ertiri, Nesillere nusga dana pederi. Döş gerip goraýar algyry şiri, Türkmeniň halasgär nesilleri biz.   Watanyň şöhratyn göterip serde, Asudalyk, agzybirlik soragy. Gaýduwsyzlyk ýaran merdana merde, Baş maksadym... Dowamyny oka

Watan sözi – mukaddes söz / Maýa Esenmyradowa
08.01.2020
Mugallymym bardy, köp dil bilýärdi, Bilýän dilin öwredesi gelýärdi. Haçan-da, sözleme gezek gelende, Watan sözi joşa ge:rdi dilinde. «Turkmenistan – my beloved Motherland» — Hakydamda galan iňlis sözlemi. «Turkmenistan – my b... Dowamyny oka

Eziz Watan / Baýram Gutlyýew
08.01.2020
Men seni hiç haçan taşlap gitmerin, Aýazly gyşa-da öwrülse ýazlar. Her haçan-da galam alsam elime, Diňe sen hakynda goşgy ýazylar. Men seni hiç haçan taşlap gitmerin, Taşlap gitmek üçin gelmedim başda. Haýran galmak bilen syn... Dowamyny oka

Bu meýdan / Maksat Hudaýberdiýew
08.01.2020
Nijeme han-begleň tarypy ýatyr, Pähimdar danasy, aryfy ýatyr, Tutuş bir milletiň taryhy ýatyr, Baksaň, bagryň dilip gider bu meýdan. Munda ýol almandyr begler berimden. Betpäle jaý berseň tug deý seriňden, Kyýamat gopdurar, s... Dowamyny oka

Türkmenistan – Bitarap ýurt / Myratgeldi Hallyýew
07.01.2020
Türkmenistan – Bitarap ýurt, muňa asla ýok sözümiz, Onuň ýyly gujagynda bagtly saýýas özümiz, Şu ýurt diýip gürsüldäp dur, çep gursakda ýüregimiz, Ondan bolsa çogup çykýar şeýle arzuw, dilegimiz, Bitaraplygyň mekany – Türkmenistan... Dowamyny oka

Üns beriň, bäsleşik!
07.01.2020
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli web-saýtymyzda geçiriljek «Gaýratyňyz egsilmesin, mertebäňiz beýgelsin!» atly döredijilik bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY I. Bäsleşigiň maksady: Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Milli goşu... Dowamyny oka