15.08.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Bäsleşik
Kärleriň seresi – Watany goramak / Meýlis Ödäýew
22.01.2020
«Watanyny söýüp bilmedik, hiç kimi söýüp bilmez»Köpden bäri Watan barada ýazmaga synanyşýaryn. Emma hiç biri başa barmaýan ýaly. Garalamalarym garalama ýagdaýynda galyp gidýär. Oýlasam, Watan hakynda ýazmak juda kyn ekeni. Näme üçindir, Watan bize... Dowamyny oka

Türkmenistan / Meretgeldi Baýryýew
22.01.2020
Pederlerden miras galan,Şan-şöhraty dünýä ýaýan.Türkmenimden nesip galan,Mahmal gölli halkymyz bar.Däp-dessury öňden galan,Ýaşyl reňki saýlap alan.Gök Asmanda parlap duran,Haly gölli Tugumyz bar.Türkmen topragyny göge galdyran,Pähim-paýhaslygy... Dowamyny oka

Watan / Merdan Nobatow
22.01.2020
Watan, saňa gurban bu şirin janym,Damarda gaýnaýan gyrmyzy ganym.Watanym – keremli daglar deý penam, Daň-säherler meniň dilimde senam.Watan – daman ýeri göbek ganymyň,Badalgasy abraý, şöhrat-şanymyň.Dagyň-düzüň, daban ýeriň gerek seň,Gursagymda gür... Dowamyny oka

Watan waspy / Güýçgeldi Gylyjow
22.01.2020
Tükenmez taryhy, öçmejek ody,Üzülmez ülkämiň nesil daragty.Rysgallydyr, tebigaty, topragy, ýurdy,Kalbymda öçmejek türkmeniň ody.Mert ýigitler, goraýarlar Watany,Edermendir türkmenleriň goşuny.Nesiller yzarlar türkmeniň gany,Ilimiň Serdary Arkad... Dowamyny oka

Watanymy wasp edýän / Maksatmyrat Aýdogdyýew
22.01.2020
Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanym, Janym saňa mydam gurban, Watanym.Kalbymy elmydam söýgi oraýar,Dost-doganlyk seniň sarpaň, Watanym.Şahyrlyk kalbymy doldurýaň Watan,Mydam saňa gujak açýar ähli döwletler,Agzybirlik polat ýaly berk bolsun,Kuwwatly hu... Dowamyny oka

Söweşjeň baýdagym / Güller Hoçjyýewa
22.01.2020
Tugum, dyza çöküp seniň öňüňde, Öpüp togap etdim maňlaýyma seni. Ornuň bardyr ýüregimiň töründe, Söweşjeň baýdagym, goraryn seni! Deňäp gymmatyňy goşa didäme, Saklaryn gujurly gollarda seni. Sen nurana ýolsuň tämiz ertäme,... Dowamyny oka

Watanym / Güljahan Altybaýewa
22.01.2020
Kölde gamyş, kiriş bolup çaýkanar,Şol owazy çalyşmaryn hiç zada.Han-ha,  pöwrize dek mawy tolkunlar,Hüwdüleýär,  gazal düzýär Watana.Altyn diýseň – ýaprak, kümüş diýseň – suw,Rysgal diýseň – toprak, derýalarda   luw,Bulutlaryň topbak, gök ýüzünde gu... Dowamyny oka

Seniň bilen, Watan! / Diýar Ojibaýew
22.01.2020
Deňemerin baglarynyň gülüni,Hiç bir muzdum bilen, baýlygym bilen.Topragyna ömür goýaryn başy,Bir gysym topragy jana deňelen.Joşgun berlip çöken ýürek taryma,Galkynaryn, buýsanaryn adyňa.Jandan geçip, serhoş bolup badyňa,Dolanaryn gitsem, bagryňa... Dowamyny oka

Watan ebedi juwandyr! / Baýgeldi Çaryýew
22.01.2020
Ynsanyň töweregini gurşap alýan mukaddeslikler köp. Olaryň biri – perzent. Türkmenler: «Bal süýji, baldan bala süýji» diýip, nakyl döredipdirler. Ikinjisi – dost. Dostlugyň ilkinji mizemez şerti deňlikdir. «Özüňi süýt bilgin, dostuňy gaýmak» diýý... Dowamyny oka

Watançylyk duýgusynyň kemala gelşi / Balkan Amanýazow
22.01.2020
Türkmen maşgalasynda ogul bäbege aýratyn sarpa goýulýar. Ogul perzendiniň bolmagyna garaşmýan maşgala az-azdyr. Garaşylan gün gelende bolsa bäbejigiň dünýä inen gününden başlap goç ogul, Watan ogly bolmagyny, ile gerekli – il ogly bolmagyny arzuw... Dowamyny oka