28.05.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Bäsleşik
Tagzym / Ysmaýyl Muhammetdurdyýew
15.01.2020
Ak ýollara pata beren, nusga Belent Serkerde!Paýhasyňyz bütin dünýä şugla, Belent Serkerde!Siz bilen belentdir Tug hem Tugra, Belent Serkerde!Gerçekligiň mekdebi Siz, şanyňyza şan gelsin,Mydam dik bolsun başyňyz, mertebäňiz beýgelsin!Türkmen nes... Dowamyny oka

Watan barada oýlanma / Näzik Nurgeldiýewa
15.01.2020
WepadarlykAsmanToprakAta-eneNesilWatan baradaky duýgylarymy çuňňur seljerenimde, ilki bilen şu bäş söz oýuma gelýär, sebäbi «Watan nämeden başlanýar?» diýlen soraga men hut şu sözler bilen jogap bererdim. Içgin seretmegi başarýan adam Watanyň wepa... Dowamyny oka

Watan – mukaddeslik / Bagtygül Ernazarowa
15.01.2020
Watan sen mukaddes, mährem sen, Watan, Göbek ganym daman ene toprak sen. Kök uran haýbatly uly çynarda, Çynaryn eý görýän birje ýaprak men. Watan, sen mukaddes ene mysaly, Goýnuňda balalaň apalap saklan. Çäksiz saňa bolan buý... Dowamyny oka

Halkara düzümleriň berýän bahasy, milli goşunumyzyň ösüşiniň şaýady / Azat Annamuradow
15.01.2020
Türkmenistan özüniň harby kuwwatyny berkitmek bilen, dünýä döwletleriň hatarynda yzygiderli öňe saýlanýar. Dünýäniň takmynan 140 döwletiniň harby kuwwatlylygyny 55 ugur boýunça seljerýän «Global Firepower» halkara kompaniýasynyň 2019-njy ýyl boýu... Dowamyny oka

Gaýduwsyz gerçek / Aýnur Pirjikowa
15.01.2020
Gürüň berjek wakam size bir watançy esger  hakda,Janyndan öň topragyny gorap saklan çep gursakda...Belent dagyň ýakasynda ýigit serhet goraýardy,Eger birje gara görse, has anyklap garaýardy.Bir gün gatyr münen goja  barýan eken oýmul-oýmul,Saka... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Harby doktrinasy bilen halkara hyzmatdaşlyk / Agamyrat Orazow
15.01.2020
Häzirki döwürde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ata-babalarymyzyň parahatçylyk söýüjilikli ýol-ýörelgesini dowam edýän Türkmenistan dünýäde parahatçylygy gorap saklamak, hoşniýetli dost-doganlyk gatnaşyklaryny... Dowamyny oka

«Türkmen edermeni» – türkmen esgeri / Kamar Saparow
14.01.2020
Watan goragynyň sarsmaz sütüni, «Türkmen edermeni» – türkmen esgeri. Çeker gerdeninde il-ýurt ýüküni, «Türkmen edermeni» – türkmen esgeri. Ygrarlydyr wadasyna – kasamyna, Gaýduwsyzdyr, ejizlemez asyl-ha, Ädiminden ot sowrular basan... Dowamyny oka

Bäbekli (hekaýa) / Aknur Rozyýewa
14.01.2020
Dünýäniň gowgaly syrlarynyň darbazy deý garaňkynyň sapak ýaly işilen ýüreginden nämälimliklere sary ýol alan göç kowgynyň aňtawyndan sypmak üçin usurgan ruhuny süýräp barýardy. Ýollar uzyn, töwerek garaňky, geljek bolsa düýbi görünmeýän boşluga ö... Dowamyny oka

Edermen gerçekleriň waspy / Toýly Hommyýew
14.01.2020
Hormatly Prezidentimiziň «Mertler Watany beýgeldýär» atly kitabyna buýsançnamaYnsan oglunyň göbek ganynyň daman ýeri, ösüp-örňäp kemala gelen topragy – onuň ata Watany. Ata Watanda bagtyýar ýaşamak, deňli-derejeli döwlet gurmak her bir ynsanyň ý... Dowamyny oka

Watan / Şaperi Otuzowa
14.01.2020
Watan – bu ynsan doglan mukaddes zemin, ol onuň kalbynda ebedi galýar we hiç haçan unudylmaýar. Watan düşünjesi we oňa bolan söýgi  ene süýdi, ene gujagy, ene mähri we ene hüwdüsi bilen ýürege ornaýar.Watan  diýlende,  biziň  parahat ýaşaýşymyz,... Dowamyny oka