13.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Bäsleşik
Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanym! / Nurberdi Otuzow
22.01.2020
Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanym,Owadan görkana täsin mekanym.Dillerde tarypyň, elde galamym,Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanym!Tuguňda ýerleşen welaýat sany,Manysyn aňladýar gölleriň bary.Ak altyn gowaça, bugdaýyň sary,Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanym... Dowamyny oka

Türkmendir / Aman Pirmedow
22.01.2020
Kim ýurduny söýüp, hak etse jany,Ene süýdün halal eden türkmendir.Kimdir berjaý etse Watan borjuny,Iýen duzun halal eden türkmendir.Oguz han nesliniň goç ýigitleri,Ejizlemän gulluk edýän türkmendir.Gorkut ataň şägirt mert bürgütleri,Adyna şek getirtm... Dowamyny oka

Watanym / Amangylyç Taganow
22.01.2020
Watan – çagalygym, Watan – hoşlugym, Watan – meniň şu günüm hem ertirim,Watan gursagyma asuda agşam, göwün rahatlygym säheriň-iriň.Ilkinji ädimim sende başlady, gözlermiň ilkinji göreni sensiň,Mukaddesdir ene toprak, bu Watan, edýän başyma Tug namysy... Dowamyny oka

Obamyň ýaňy (hekaýa) / Ýolaman Gurbanow
21.01.2020
Bu günki gün has üýtgeşik. Basan her ädimim meni bir gez beýgeldýär. Çünki men arzyly mekanyma barýan. Ädimlerimiň her biri täsin many döredýän mislidi. Çünki, olar meni dogduk obama äkidip barýar.  Içki  dünýäm bilen hemsyrdaş bolup barşyma, b... Dowamyny oka

Watany söýmegiň beýik nusgasy / Maýsa Hudaýberdiýewa
21.01.2020
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: «Halk» hem-de «Watan» diýen mukaddes sözler özboluşly sena ýaly utgaşykly gelip, ýigitlerimiziň we gyzlarymyzyň durmuş şygaryna öwrülmelidir»Gahryman Arkadagymyzyň jöwher zehininden dörän, milli gy... Dowamyny oka

Watanym / Durdymyrat Çaryýew
21.01.2020
Gülleýän Watanymy, Joşup taryp edeýin.Arkadagy taryplap, Owadan aýdym aýdaýyn.Türkmenistan Watanym,Özgerýär we gül açýar.Paýtagtym — Aşgabadym,Myhmana gujak açýar.Arkadagyň saýasynda,Gül Watanym gül açýar.Güneş bize ýylgyryp,Üstümize nur saçýar.Ak me... Dowamyny oka

Watan / Meret Meredow
20.01.2020
Nesillerden-nesle geçip gelýändir,Watan mukaddesligi – ýurduň birligi.Belent daglaryndan, çöllerden geçip,Bagta barýan ýollaryň bar, Watanym!Mesgen tutsaň bu ajaýyp Watany,Köňüller baýnaýar, ýürekler joşýar.Arkadagym ösüşlere ýol açýar,Bagta barýan ý... Dowamyny oka

«Ýurdundan aýrylan ölinçä aglar» (hekaýa) / Gurban Geldiýew
20.01.2020
Kerwen aganyň ýurdundan göçüp gaýdanyna köp wagt bolmandy. Ýöne kalbynda ünji bardy, hiç gününe goýanokdy. Ol Watan didaryny küýseýärdi. «Işe dursam, kalbymdaky ünji aýrylar» diýip, ol pikir etdi. Iş aladasy bilen gaýgysy ýadyndan çykyşdy. Çarhypelek... Dowamyny oka

Watan / Muhammetberdi Aýdogdyýew
20.01.2020
Ata Watanym hem ene topragym,Tagzym bolsun, janym saňa gurbanam.Watan diýer gursagymda kükregim,Öz topragym hassa günüm dermanym.Dik tut başyň, sen türkmeniň oglusyň,Ärden gaýdan, oguzlaryň kowmusyň.Ogly bolup, bu toprakda dogmuşam,Her dem söý Watany... Dowamyny oka

Watançy balasyna garaşan ene / Gülzada Mätigulyýewa
20.01.2020
Dag etegini etekläp oturan Magtymguly etrabynyň «Çendir» jülgesiniñ jana şypaly arassa howasy, gözel tebigaty, zähmetsöýer we myhmansöýer ilaty bar. Gözel «Çendir» jülgesinde sylanýan we hormatlanýan Duwak atly ene ýaşaýardy. Duwak enäniň 4 ogly, 3 g... Dowamyny oka