13.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Bäsleşik
Gorajagyma kasam etdim Watanym / Jemşit Ýuldaşow
19.01.2020
Guwanýan men düýnüme, bu günüme,Gorajagyma kasam etdim Watanym!Dünýä haýran bedew kimin badyňa,Gorajagyma kasam etdim Watanym!Watany goramak mert ýigide hasdyr,Ýene-de ýigide mukaddes borçdur.Bir gysym topragyň janymdan eýdir,Gorajagyma kasam etdim W... Dowamyny oka

Watan goragçylaryna / Hamitbek Tajimuradow
19.01.2020
Ýörişde göwni dikelen eý, esger,Bilgil, howp çekiner merdi görse.Ýürekdäki, bildäki güýji ýeň, esger,Gül ýaly Watany sakla hemişe!Mertebeli sözleri ýadyňda dursun,Nur inen ýüzleri ýadyňda dursun,Mähirli gözleri ýadyňda dursun,Ejejanyňy ýadyňda sakla... Dowamyny oka

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan / Ýeňiş Şajaýew
19.01.2020
Watanym gülleýär gün-günden ösýär,Ajap eýýamlara ýollara barýar.Täze binalaryň üsti açylýar,Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanym.Gün-günden özgerýär Türkmenistanym,Gülleýär, gül açýar gül-gülüstanym.Bagly-bossanly ajap mekanym,Garaşsyz, Bitarap Türkmenis... Dowamyny oka

Ata Watan sen / Amangylyç Öwezmyradow
19.01.2020
Oguz atam, Görogly dek ärleriň,Merdanlaryň bilen ata Watan sen.Gowşut hanyň Nurberdi dek zorlaryň,Serdarlaryň bilen ata Watan sen.Bäş müň ýyla deňdir ajap taryhyň,Köpdür Azady dek alym-aryfyň.Pyragy, Seýdi edip tarypyň,Şahyrlaryň bilen ata Watan sen.... Dowamyny oka

Enäniň sözi / Seýitgurban Seýdalyýew
19.01.2020
Uruş ýyly dowam edip dur, ine,Obalarda aglaýar eneler ýene,Kimsi dolanyp gelýär, kimsi ýogalýar,Gelip dur ajy-ajy habarlar ýene!Garaşýanlar zordan otyr öýünde,«Nesip bolsa, geler oglum yzyna,Nemes faşistlerini gyryp, öldürip,Watana wepaly, oglum gele... Dowamyny oka

Türkmenistan – Bitaraplyk mekany / Resul Soltanow
19.01.2020
Buýsanýaryn seniň eziz halkyňa,Seniň bile öňe barýas, Arkadag!Türkmenistan – meniň eziz Watanym,Türkmenistan – Bitaraplyk mekany.Esger ýüregimden ýazýaryn goşgy,Mydama ýazaryn waspyny goýman,Ýadamazdan şygyr bilen gutlaly,Türkmenistan – Bitaraplyk me... Dowamyny oka

Watan hakda kelam agyz söz / Nabat Nurgeldiýewa
18.01.2020
Watan! Mukaddes kelam. Mähir bilen muhabbet dile alynýar. Watan birdir, täkdir. Şonuň üçinem mukaddes ol. Ýeke-täk zatlaryň ählisi mukaddes – Watan, Ene, Zemin, Asman, Gün... Ynsan oglanynyň göbek ganynyň daman ýeri, ösüp-örňäp kemala gelen topra... Dowamyny oka

Guwanaýyn, Watan, seniň adyňa! / Aýyt Gurbanow
18.01.2020
Her gün säher bile oýanan wagtym,Azanyň sesine ýuwulsyn bagtym.Gün-günden pajarlap ömür daragtym,Ulaşsyn-da ädimlerim ädime,Guwanaýyn, Watan, seniň adyňa!Gyşlaryň ýazlara çalyşan wagty,Baglaryň ýapraklap gül açan wagty,Toýlaryň toýlara ulaşan... Dowamyny oka

Watana / Nowruz Güýjow
18.01.2020
Şükür,Watan seň goýnuňda dem alýan,Hemem hormat goýýan kyblam atama.Bolmaryn men saňa ysnat getirýän,Çünki, Watan – sežde edýärin saňa.Ýaşap ýörün şygryýetli güzerde,Watan ogly. Belent tutýan göwnümi.«Sen diýipler» ýaşap ýörün bu ýerde,Hemem s... Dowamyny oka

Watan / Ilaman Weliýew
18.01.2020
Gadyr gymmatyňy çalyşman mala,Sensiň bu dilimde dessanym, Watan.Sen arkamda dag sen, daşymda gala,Her wagt herhal köňül islänim, Watan.Hydyr gören çölleň gülzara döndi,Watan seň depäňe bagt guşy gondy,Geljegmiz göründi, şamçyrag ýandy,Sensiň... Dowamyny oka