13.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Bäsleşik
Bu toprak mukaddes / Baýly Baýlyýew
18.01.2020
Türkmen ogly buýsan türkmenligiňe, Hydyr gezen bu topraklar mukaddes.Kölleri, çölleri, kaşaň daglary,Bu topraga ýagan damja mukaddes.Gyşy-gyşlar, ýazy elwan açylar,Tomuslary dürli nagma saçylar,Göwüň joşa geler, güýzün geçirer,Bu topragyň her... Dowamyny oka

Watanym / Gülälek Söýeşowa
18.01.2020
Ejem deýin gujagyňda ulaldym,Atam kibi goragymsyň elmydam.Ýüzümi güldürip, ak pata berip,Ugratdyň geljegiň törüne bakan.Seň goýnuňda ak mekdebi tamamlap,Bilim ummanynda ýelkenli ýüzdüm.Öz saýlan kärimiň eýesi bolup,«Mugallym» adyny göterip ýörün.A... Dowamyny oka

Watan goragy – keramat saýylýan mukaddeslik / Baky Nurmuhammedow
18.01.2020
Watan goragy – atalarymyzyň beýik taglymata öwrüp, geljek nesliň kalbynda öçmejek söýgini döreden milli duýgusydyr. Asyrlaryň jümmüşinden çeşme deý akyp gelen bu täsin duýgy halkymyzyň milletbaşysy Oguz han Türkmen tarapyndan keramata öwrülen muka... Dowamyny oka

Mähriban obam / Remezan Gullyýew
18.01.2020
Her gezek iş rugsadyna çykyp, çagalygymyň geçen ýerlerine mähriban obama baran wagtym eziz obam, onuň gyşda gar basan owadan tebigatyny, ýazda elwan güllere bürenen gözelligini, bol hasylly tomsuny we agras güýzüni hem-de onuň sadadan sypaýy,... Dowamyny oka

Mukaddes Watan! / Agamyrat Rahmedow
18.01.2020
Watanym, giň dünýä ýaýrandyr adyň, Gün-günden beýgelýär şöhratyň-şanyň, Hiç haçan egsilmän bedew deý badyň, Adyň arşa galsyn, mukaddes Watan. Arkadagym özgerdýär gül Watany, Her bir daňyň şatlyk bilen atany, Täze döwrüň durmuşa... Dowamyny oka

Watan / Arslan Çaryýew
18.01.2020
Ene toprak, saňa edýärin tagzym, Gursagymda synmaz söýgim bar, Watan. Seni goramaklyk mukaddes parzym, Başymyň täji sen, jana-jan Watan. Parahatlyk halkymyzyň söýýäni, Bitarap ýol – Arkadagyň saýlany, Taryplap seň waspyňyzdan doýmaly,... Dowamyny oka

Mert esger / Ýegen Ýegenberdiýew
17.01.2020
Guwanjy sen, diregi sen ene-ataň Borjuň berjaýyna çagyrdy Watan. Öz deňleriň bilen düzlüp bir hatar Gullukdan sag aman gelgin, mert esger. Dostlaryň dileýär çalt geçsin wagtyň, Dogan-jigileň dileýär seniň ak bagtyň, Öz Watanyň... Dowamyny oka

Meniň Watan hakda aýdan aýdymlam / Seýitnazar Çarymyradow
17.01.2020
Meniň Watan hakda aýdan aýdymlam Ejemjanyň hüwdüsinden gaýdýandyr. Meniň Watan hakda aýdan aýdymlam Çagajyklaň gülkisinden gaýdýandyr. Ak köýnekli, ak arzuwly ätlenen, Ak mekdebiň gapysyndan gaýdýandyr. Ömürboýy mähir bile... Dowamyny oka

Türkmenistan – Bitaraplyk mekany / Serdar Arbapow
17.01.2020
Bal miwe getirmiş gözel çarbagym, Bereket mesgenli bagtyýar ýurdum, Ýatladýar bahary begresden tugum, Türkmenistan – Bitaraplyk mekany. Şadyýan nesiller dowamat-dowam, Ýagşy amallardan gülleýär zaman, Rysgal bereketli asuda Asm... Dowamyny oka

Miras (hekaýa) / Selimberdi Ataýew
17.01.2020
Mekdepden gelip, kakasynyň öten agşamky tabşyran ýumşuny bitirmäge girişdi. Ýerzemine düşdi-de, köne goşlary tertibe salyp başlady. Işläp durşuna, daşynyň gara reňki jaýryk atan, köne agaç goşdany almakçy bolanda, onuň gulpy jarka açyldy. Goşd... Dowamyny oka