28.05.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Bäsleşik
Watanym / Şeker Huseýinowa
14.01.2020
Tomusyň bir daňy jägildi sesimBuşlan eken gujagyňa gelenim.Tebigatyň mähri bilen eýlenip,Tylla säherleriň – ylham alanym.Meni seniň bilen işdi tow berip,Sallançakda çagym diňlän hüwdülem.Seniň ak danlarňa çakylyk saýdymEjemjanyň  ýönekeýje öwdünem.I... Dowamyny oka

Esger jigime... / Mahym Begliýewa
14.01.2020
Salam, esger jigim! Watan öňündäki gulluk borjuňy sag aman ýerine ýetirip  ýöreniňe begenjimiziň çägi ýok.  Ejem ikimiz her gün seniň abraý bilen Watan öňündäki gulluk borjuňy ýerine ýetirip, sag-aman mähriban ojagymyza dolanyp geleriňe sabyr... Dowamyny oka

Berkarar döwletiň – bagtly ýaşlary / Jennet Çaryýewa
14.01.2020
Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Garaşsyzlygyň täze belentligi bolan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdysady, syýasy, medeni şol sanda bilim ulgamy beýik ösüşlere eýe bolýar. Ak mermere beslenen Aşgabat şäher... Dowamyny oka

Watanym / Aýjahan Annabaýewa
14.01.2020
Dagyňda keşbi bar dana Pyragyň,Güýzüňde yzy bar Gurbannazaryň.Ylhamyny SENDE aldy şahyrlar.ÖZÜŇ baş temasy ähli ýazaryň.Eziz Watanym!Gülleriňi gujak-gujak tutanym(Soňra bu bolşumdan özüm utanyp,«Utan!» diýip, özüme söz gataryn).Seň goýnuňda d... Dowamyny oka

Watan goragynda / Jemal Ýalkabowa
14.01.2020
Garagum çölüniň aňňat-aňňat gum depelerini etekläp oturan, kiçeňräk gum obasynda daňyň agaryp başlamagy bilen, ýuwaş-ýuwaşdan gaýda-gaýmalaşyk hem başlandy. Oba gumuň içinde ýerleşýändigine garamazdan, gür baglyga bürenip oturmasa-da, her ýerräkde... Dowamyny oka

Watan üçin ogullar... / Myrat Sapargulyýew
14.01.2020
Watan üçin şir deý arlap Oguzlar, Serlerini orta goýup bir başdan. Merdana ogullar, merdem ogullar, Gorkmadylar ok-däriden, ataşdan. Kasam – baky lebiz, bir bolmalydyr, Kasam etdik tutup tuguň ujundan, Watana kast eden hyrsyz dönükler, Geçen... Dowamyny oka

Durandyr indi / Isa Artykow
14.01.2020
Eý, Görogly çykar demir donuňy, Türkmene bagt guşy gonandyr indi. Magtymguly çoh garaşan eýýamyň, Bu gün ady arşa dolandyr indi. Seýitnazar Seýdi, düş gyratyňdan, Habarly bol, bu Berkarar Watandan, Gaçha-gaçlyk, göçhä-göçlük wagtyndan, Türkm... Dowamyny oka

Watana bolan söýgim! (oýlanma) / Gunça Orazowa
14.01.2020
Watan, sen neneň eziz hem mukaddesligiňi gulpajygymy tazardyp ýören çagajyk mahalym synlan gözýetimimdenem has uludygyňy, gözeldigiňi  indi bu gün kämil çykyp, il derdine ýarap, ene-atamyň göz guwanjyna öwrülip, bütin halkymyň alkyşyny alyp, seni... Dowamyny oka

Watandan uzakda / Serdar Açylow
14.01.2020
Gözlerime çiş kakylan ýaly men,Bilýäň-ä sen, maý berenok pikirlem.Köňlüm gaýyp uçup gitjek haly deý,Ýok, ýyldyzlar meň göwnümi bitirmez.Olaň menden başga aladasy bar;Gaýry bir asmana göçüp gidipdir,Bu tukat gijeden öçüp gidipdir. Galypdyr meň bilen ý... Dowamyny oka

Eserim / Gülnar Geldimyradowa
14.01.2020
Ähli maksatlardan beýikdesiň sen,Näçe ömri saklaýarsyň gujakda.Seniň kalbyň nirde?Göresim gelýär,Hem bilesim gelýär ýene sen hakda,Heniz öwrenmedik zatlarmyň baryn,Barym sen! Meň bagtym saňa baglananGalamda däl, görejimde çekýärinHemme zatdan... Dowamyny oka