13.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Bäsleşik
Saba – säherden suw içen / Perman Halmyradow
16.01.2020
Biziň merdana pederlerimiz iň irki döwürlerden bäri ýaraglaryň esasy görnüşlerini oýlap tapmagy başarypdyrlar. Ilki başda ýaraglar ýönekeý zatlardan, el ýüzünde bar bolan agaçdan, gaýyşdyr süňkden ýasalypdyr. Adamzat aňynyň ösmegi bilen metal... Dowamyny oka

Watan gerçekleri / Didar Oraýew
16.01.2020
Nusga alyp Ata-baba pederden, Watanyň wepaly gerçekleri biz! Arkadagym bilen türkmen edermen Bitarap mekanyň gerçekleri biz! Görogly deý öz iliniň penasy, Ýurt üçin janyny berjekleri biz. Türkmenistan dilleriniň senasy, Kasa... Dowamyny oka

Watan gerçekleri / Perizat Hojanazarowa
16.01.2020
Watan gerçekleri, eziz harbylar, Taýyn Watan goragyna esgerler, Enesin-atasyn, beýik halkyny, Olar elmydama Watan galkany. Harbylar jem bolup ýöräp barýarlar, Mert ýigitler batly gadam urýarlar, Güýjüne daýanyp öňe gidýärl... Dowamyny oka

Gorarys ilimiň asudalygyn / Jumaberdi Borjakow
15.01.2020
Bäş welaýatyň jeminden, dörän türkmen diýarym, Asuda Watanymda belent meniň hyýalym, Ýaş talyp men, harby lukman meň kärim, Gorarys ilimiň asudalygyn. Arkadagym wagyz edýär ilime, Mert sözleri kuwwat berýär bilime, Söýgim artý... Dowamyny oka

Watan waspy / Wepa Hallyýew
15.01.2020
Dünýä nusgalyk ýurdumyz, Arkadagyň saýasynda,Şeýle amatly ýerleşen Ýer şarynyň aýasynda,Arkadagym alyp barýar, öňe sary ak atynda,Iň bagtly ynsanlaryň ýurdy bu gün Türkmenistan,Bütin dünýäniň ýüzünde bu jümleler gazal-dessan.Kämil ýaşlar terbiýe... Dowamyny oka

Watany goramak... (oýlanma) / Toýlymyrat Begmyradow
15.01.2020
Dogry, biziň sözlere baý milli türkmen dilimizde «Watany goramak» sözüne şeýle düşündiriliş berilýär: halkyň rahatlygyny goramak, ýurduňy goramak, serhediňi goramak, parahatçylygy we azatlygy goramak we ş.m.Hawa, bu berilýän düşündirişler doly he... Dowamyny oka

Watanym / Ogulnur Seýitjanowa
15.01.2020
Mary, Ahal, Daşoguz,Balkan, Lebap birleşýäs.Bäş welaýat birleşipWatnymy özgerdýäs.Türkmenistan Bitaraplygyň mekanyBu ýyl hem arşa galsyn Watanym.Biribardan dileýärin arzuwlarEziz Watanym, jan Watanym.Garaşsyz, Bitarap asuda Watanym,Arassa Asma... Dowamyny oka

Ýüregim Watan / Nowruz Orazmyradow
15.01.2020
Allanyň nazary siňen topragym, Göbek ganym daman eziz topragym. Gynanýan gurasa birje ýapragyň, Jigerde janym hem ýüregim Watan. Borjumyz goramak eziz Watany, Goraryn, saklaryn çykýança janym. Akyp gutarsa-da damarda ganym, Ha... Dowamyny oka

Watan! / Kerwen Miriýew
15.01.2020
Watan! Bu ýüregi ýaraýjak bolýar, Saňa bolan çäksiz söýgim gursakda, Ýazýan, onsaň setirlerim ogşaýan, Çünki, olaň bary diňe sen hakda! Watan! Sende meniň şuglaly ýolum, Şol ýollaňdan bagtlylyga barýaryn, Güllerden dolduryp s... Dowamyny oka

Biz Watanyň güýçli, batyr ýaşlary / Altyn Baýramdurdyýewa
15.01.2020
Watanyň Tuguny belentde saklap, Jan Watanym, iýdiren duzuňy haklap, Kalbymyz, ýüregmiz hemişe päkläp, Biz Watanyň batyr, esger ýaşlary. Okarys, öwreneris Watanmyz üçin, Geçmişimiz üçin, geljegmiz üçin, Her bir daban ýeriň gymmaty ü... Dowamyny oka