04.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Hakyky bagt / Tawus Saparniýazowa
Hakyky bagt / Tawus Saparniýazowa
22.01.2020 395 Bäsleşik

Bagt näme?! Bu soraga belli bir kesgitleme berip bolmaz. Bagty diňe duýup bolýar. Ony duýmagyň iň aňsat ýoly bar. Eger sen bu ýazgyny okaýan bolsaň, diýmek, sen ol ýolda dursuň. Bu hereketi biziň her birimiz edip gören bolsak gerek. Hemmämiz gulagymyzy ýere goýup topragy diňläp görüpdik. Sebäbi toprak bize elmydama diňe dogrusyny aýdýar. Biz oňa ýöne ýerden Ene toprak diýip ýüzlenemizok ahyry. Eneler mydama diňe dogrusyny aýdýarlar. Geliň, gulagymyz bilen ony eşitmäge, elimiz bilenem ony duýmaga synanyşalyň! Ene toprak size asudalyk bilen jogap berer, hoşamaý ysy bilen pikirleriňizi rahatlandyrar. 1-nji – asudalyk. Bu diýmek – ýurdumda parahatçylyk diýmek, abadançylyk diýmek. 2-nji – hoşamaý ysy. Bu ys halal zähmetiň, arassa howanyň şypa ysy diýmek. Şu görkezijiler, eýsem, ähli bagtyň başlangyjy dälmi näme?! Parahat ýurt – başymyň we göwnümiň rahatlygy, abadan il – dost-doganlygyň sakasy, jana şypa howa – beden hem ruhy saglygyň başy, halal zähmet – rysgal-berekediň ebedilik çeşmesi. Meniň hakyky bagtym – meniň maşgalam. Mukaddes Watan maşgaladan başlanýar. Maşgalaňyzdaky parahatçylygy gorañ! Çünki maşgalanyň bagty – Watanyň bagty!

Tawus Saparniýazowa.