15.08.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Watan buýsanjy / Serdar Parahadow
Watan buýsanjy / Serdar Parahadow
22.01.2020 689 Bäsleşik

Türkmen söweşlerde ençe gan döker,

Duşman san-sajaksyz ýagy han-nöker,

Oguzhan: «Ser bererin, emma ýer bermen»,

Diýip, gaplaň kimin duşmana böker.

Ýurdum meň başymyň sarsmaz tagtydyr,

Ösýän gül Diýarym altyn bagtydyr.

Türkmeniň duýgurjaň wepaly dosty,

Bu wepaly türkmen alabaýydyr.

Aldym ele gylyç bilen galkany,

Gämi durmaz arşa galdyr ýelkeni.

Duşman golaýlaýar gahar-gazaply,

Men ölmenem, çünki Taňryň ýalkany.

Ata-babalaryň pendin saklarys,

Iýen halal duzumyzy ödäris.

Beýik Arkadagyň tutýan tutumyn,

Watan gorap, her pursatda haklarys.

Çünki, men – Watanyň sarsmaz galasy,

Mert ýigit Watanyň baky binasy.

Buýsanjym, guwanjym türkmen senasy,

Batyr mert men, il halkymyň penasy.

Serdar Parahadow.