09.05.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Watan duýgusy / Alihan Seýilhanow
Watan duýgusy / Alihan Seýilhanow
22.01.2020 801 Bäsleşik

Watan, seň waspyňy serimde aýlap,

Taryhyň gatyndan asyrlar boýlap,

Türkmenleň başyny bir ýere jemläp,

Baýdagymyz al-asmanda pasyrdap,

Äleme inen nur günümden başlanýar.

Watan üçin dönmän şirin janyndan,

Taryha  ýaň  salan  serkerde  Seýdi.

Bize mekdep, nusga Watan oglundan,

Türkmenistan Watanyň Berkarar indi.

Watan, dogduk depämizden başlanýar.

Kämil terbiýeden, daýhan deminden,

Ýazyň aladaňy, gyşyň gamyndan.

Jemgyýete goşjak damja goşantdan.

Soň aýdyljak alkyşlardan başlanýar.

Watany eziz gören jandan başlanýar.

Watan biziň ejemizden başlanýar.

Mukaddes süýdünden, ata pendinden.

Ene hüwdüsinden, mähir gujakdan.

Baky alawlaýan halal ojakdan,

Agzybir maşgala başdan başlanýar.

Alihan Seýilhanow,

Farap etrabynyň 2-nji orta mekdebiniň

7-nji synp okuwçysy.