02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Mertlik mekdebi
25.03.2019
Golaýda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň watan goragçylaryna görkezýän şahsy göreldesine eýerip, harby gullukçylardan iň ussat mergenleri kemala getirmek, olaryň taýýarlyklarynyň derejesini has-da ýokarlandyrmak we öňdebaryjy tejribeleri özleşdir... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
21.03.2019
Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakyndaTürkmenist... Dowamyny oka

«Rowaçlanýan ilime pasly bahar – ýaz geldi»
20.03.2019
Ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň ählisi diýen ýaly özüne mahsus bolan milli aýratynlyklary bilen tapawutlanýar. Şol aýratynlyklar bolsa öz gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdyp, biziň häzirki bagtyýar döwrümize çenli gelip ýetipd... Dowamyny oka

Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabara
06.03.2019
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe täze many-mazmuna eýe bolan beýleki milli baýramçylyklarymyz ýaly, Halkara zenanlar güni hem Türkmenistanda milli ýörelgelere laýyklykda giňden bellenilýär. Munuň özi ýurdumyzyň zenanlaryna döwlet derejes... Dowamyny oka

Rowaçlygyň nury düşüp, her öýe, her ojaga, goşa-goşa perzent dolýar, mähir doly gujaga!
04.03.2019
Durmuşda bolup geçýän käbir şatlykly wakalaryň täsiri aýlap-ýyllap hem hakydaňdan çykmaýar. Biz olary hatda üstünden ýyllar geçenden soňra hem ýatlap ýörýäris. Käbir begençli wakalaryň şatlygy bolsa, her gün gaýtalanmak bilen barha uly mana eýe bo... Dowamyny oka

Merdanalygyň nusgasy siz, zenanlar!
02.03.2019
Bahar paslynyň ilkinji günlerinde, ýetip gelýän Halkara zenanlar güni «Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» ýylynda hem aýratyn many-mazmuna eýe bolýar. Bu ajaýyp bahar baýramçylygyna bagyşlanyp diňe bir şowhunly dabaralar däl, eýsem, gözel zenanlar... Dowamyny oka

«Ýylyň watançy zenany» adynyň eýeleri
01.03.2019
Bäş müň ýyllyk taryhly türkmen halkymyz zenanlary ýüzüniň tuwagy, ary-namysy, maşgala ojagynyň eýesi hasaplap, olara sarpa goýup gelipdir. Bu  gün hem mukaddes Watanymyzda zenanlar ýaşaýşyň, rowaçlygyň, sazlaşygyň, kämilligiň şuglasy hökmünde gör... Dowamyny oka

Ýaş kitapsöýerler üçin çäre geçirildi
17.02.2019
«Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» ýylyny mynasyp garşy almak mynasybetli Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde «Türkmen dili we edebiýaty» hepdeliginiň çäklerinde 2019-njy ýyl... Dowamyny oka

«Rowana ak ýollar garaşýar bize»
15.02.2019
    Şu gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde «Rowana ak ýollar garaşýar bize» atly dabaraly maslahat geçirildi. Aýdym-saza, şatlyk-şowhuna beslenen dabaraly maslahatda çykyş edenleriň hemmesi hormatly Belent Serkerd... Dowamyny oka

«Iň gowy teleoperator» bäsleşigi jemlenildi
13.02.2019
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinomatografiýa baradaky döwlet komiteti we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Iň gowy teleo... Dowamyny oka