02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Edermenligiň nusgalyk ýoly
27.01.2019
Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly ýörelgesi bilen yglan edilen «Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» ýylynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 27 ýyllygy hem-de Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeginde dabara... Dowamyny oka

Şanly sene mynasybetli baýramçylyk konserti
27.01.2019
    Şu gün Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 27 ýyllygy hem-de Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde aýdym-saza, şatlyk-şowhuna beslenen baýramçylyk konserti geçiril... Dowamyny oka

Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan sergi
27.01.2019
Düýn Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda 27-nji ýanwarda ýurdumyzda her ýyl bellenilýän Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan serginiň açylyşy boldy. Sergi ýurdumyzda parahat we asuda d... Dowamyny oka

Öňdebaryjy harby bölümler sylaglanyldy
26.01.2019
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby bölümleriniň arasynda 2018-nji ýylyň jemleri boýunça «Iň gowy harby bölümi» kesgitlemek boýunça bäsleşik geçirildi. Bäsleşigiň netijesi boýunça söweşjeň, gumanitar taýýarlykda hem-de harby düzgün-nyzamda h... Dowamyny oka

Watançylyk ruhuna beslenen dabara
26.01.2019
«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýylyň ilkinji aýynyň şanly senesiniň Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 27 ýyllygy hem-de Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň ruhubelent Watan goragçylaryn... Dowamyny oka

Watan toýy täze jaýda
26.01.2019
«Öý – öý eýesiniň ruhunyň keşbidir» diýlişi ýaly, öýli bolmak, öý tutunmak türkmen halkymyzda ata-babalardan gelýän asylly ýörelgeleriň, arzuw-islegleriň, päk zähmetiň özboluşly jemlenmesi hasaplanylýar. Arassa, halal maňlaý deriňden öýi tutunmak,... Dowamyny oka

Birkemsiz gullugyň mynasyp serpaýy
26.01.2019
Her ýylyň 27-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen döwlet derejesinde Watan goragçylarynyň güni uly dabara bilen bellenilýär. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň 25-nji ýanwarda Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin... Dowamyny oka

«Milli Goşun» žurnalynyň nobatdaky sany
17.01.2019
«Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen 2018-nji ýyl Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň iň täze taryhy üçin, hakykatdan-da, ähmiýetli ýyl boldy. Ýurdumyzyň taryhy işleri dünýä döwletleriniň köpçülikleýin habar beriş... Dowamyny oka

Watana wepaly bolmak — ata-babalarymyzyň mukaddes wesýeti
04.01.2019
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan amala aşyrylýan, parahatçylyk söýüjilikli, diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinanyň ileri tutulýan ugry... Dowamyny oka

Rowaçlygyň Watanynda Täze ýyl
27.12.2018
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda okamaga, işlemäge, bagtly ýaşamaga ähli mümkinçilikler döredilen. Şu jähetden, bu ýetip gelen Täze ýyl, Watanymyzy gözüniň göreji deý gorap ýören harby gullukçylaryň,... Dowamyny oka