02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Ýaş watançylar uruş weteranlaryny gutladylar
09.05.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň okuwçylary 1941–1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan weteranlary Beýik Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen gutlap, olara gymmat bahaly... Dowamyny oka

Ýeňşiň 74-nji ýyllygy mynasybetli dabaralar
07.05.2019
9-njy maýda biziň ýurdumyzda 1941–1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli birnäçe dabaralar geçiriler. Däp bolşy ýaly, paýtagtymyzyň «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň «Baky şöhrat» we «Milletiň ogullary»... Dowamyny oka

Ýaş nesiller ata-babalarymyzyň edermenlikleri bilen tanyşdylar
07.05.2019
Ýetip gelýän Ýeňiş güni mynasybetli biziň ýurdumyzda ýaş watandaşlarymyzy ata-babalarymyzyň taryhy we olaryň edermenlikleri bilen tanyşdyrmak üçin dürli çäreler guralýar. Şeýle çäreleriň biri Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Ann... Dowamyny oka

Lebapda çagyryş möwsüminiň gyzgalaňy
06.05.2019
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga... Dowamyny oka

Weteranlaryň sarpalanmagy
06.05.2019
Paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde ýakynlaşyp gelýän 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy mynasybetli uruş weteranlaryny, tylyň zähmetkeşlerini we wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryny hatyralamak dabarasy... Dowamyny oka

«Iň gowy harby orkestr»
04.05.2019
1941-1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy mynasybetli hem-de Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň şahsy düzümini watançylyk ruhunda terbiýelemek, Ýaragly Güýçlerimiziň harby orkestrleriniň işini kämilleşdirmek, harby sazandalaryň uk... Dowamyny oka

«Iň gowy meýdan aşhanasy we çörek kärhanasy»
03.05.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň tabynlygyndaky harby bölümlerde azyk gullugyna degişli tehniki serişdeleriň gurat ýagdaýda saklanylmagyny gazanmak we olary meýdan şertlerinde ýaýbaňlandyryp, niýetlenişi bo... Dowamyny oka

Çagyryş möwsümi dowam edýär
03.05.2019
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga noba... Dowamyny oka

«Öňe, Guşganatym öňe!» atly täze kinofilm
28.04.2019
Taryhy asyrlaryň jümmüşine uzap gidýän halkymyz gamyşgulak, owadan, gyz gylykly ýyndam bedewleri bilen ähli döwürlerde hem meşhurlyk gazanypdyr. Ynsan ýaly syzgyr jandary halkymyz geçmişden şu güne çenli özüne ýakyn dost, syrdaş, duýgudaş saýyp ge... Dowamyny oka

Hormat garawulynyň nyzam taýýarlygy
26.04.2019
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň aýratyn Hormat garawuly batalýonynyň beýleki goşun görnüşleriniňkä meňzemeýän, meýilnama boýunça türgenleşigi, nyzam taýýarlygy bar. Ilki bilen olaryň ulanýan ýaraglary bolan SKS karabinleri... Dowamyny oka