milli goshun logo
Harby özgertmeler
Şa serpaýyna mynasyp bolan esger
27.06.2024

Harby deňizçileriň hünär ussatlygy ýokarlanýar
29.05.2024

Harby-howa güýçleri asuda asmanymyzyň goragynda
29.05.2024

Uçarmansyz uçuş enjamlarynyň çäksiz mümkinçilikleri
29.05.2024

«Türkmen edermen» söweşjeň wezipeleri ýerine ýetirdi
29.05.2024

Harby okuw-meýdan türgenleşigi geçirildi
29.05.2024

Beýik ynamdan, sylag-serpaýdan paýly ýaşlar
28.12.2023

Bagtyýar türkmen ýaşlaryna döwlet sylaglary gowşuryldy
28.12.2023

Batyrlygyň we gaýduwsyzlygyň nyşany
21.10.2023

Döwrebap harby enjamlaryň kämil görnüşleri
21.10.2023