29.01.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Watansöýüjilige beslenen dabara
1 gün öň
27-nji ýanwar – Watan goragçylarynyň güni ata Watanymyza ak ýürekde wepaly gulluk edýän merdana Watan goragçylarynyň hünär baýramydyr. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda şanly senäniň uludan toýlanmagy, bagtyýar raýatlarymyzyň watançy ogul-gyzlar... Dowamyny oka

Halkyň hakydasyndaky gerçekleriň hatyrasyna
1 gün öň
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ilkinji aýynda giň gerimde bellenilýän Watan goragçylarynyň güni harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzümi üçin belent mertebedir. Her ýylda bolşy ýaly, ýurt goragçylarynyň baýramy hormatly Belent Serkerdeb... Dowamyny oka

Baýramyňyz gutly bolsun, merdana Watan goragçylary!
1 gün öň
Bu gün şanly sene – ýurdumyzyň asudalygynyň, parahatçylygynyň goragynda duran synmaz erkli, gujur-gaýratly merdana gerçeklerimiziň baýramy – Watan goragçylarynyň güni! «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda bellenilýän bu ajaýyp baýram bilen hormatly... Dowamyny oka

Baýramçylyk owazlary
2 gün öň
Ýurdumyzda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli medeni çäreler yzygiderli ýaýbaňlandyrylýar. Paýtagtymyzdaky «Gül zaman» medeni dynç alyş merkezinde hem bu baýramyň şanyna «Watan goragy – merdanalyk mekdebi» atly aýdym-sazly medeni dynç alyş çäre... Dowamyny oka

Jan Watanymyz Türkmenistanyň waspy
07.01.2022
Hormatly Belent Serkerdebaşymyz Täze ýylyň garşylanýan ajaýyp pursatlarynda ata Watanymyzyň ýeten derejesini, rowaçlyklara beslenýän menzillerini wasp edip, täze goşgy döredendigini we ony «Jan Watanym Türkmenistan!» diýip atlandyrandygyny aýtdy.... Dowamyny oka

Beýik döwrümize buýsanç
28.12.2021
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.Çykyş edenler Täze – 2022-nji ýylyň zamanamyzyň synmaz ruhuny, beýik ösüşler... Dowamyny oka

Dabaraly maslahat geçirildi
20.12.2021
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Halkara Bitaraplyk güni we Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 26 ýyllyk baýramy mynasybetli geçirilen «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň... Dowamyny oka

Ýaşlar baýragynyň eýeleri
16.11.2021
Hormatly Belent Serkerdebaşymyz: «Watansöýüji, giň düşünjeli, ynsanperwer, zähmetsöýer, maksada okgunly, belent ahlakly bagtyýar nesillerimiz ähli ukyp-başarnyklaryny eziz Watanymyzyň gülläp ösmegine bagyş etmelidir» diýip belleýär. Şeýle uly yna... Dowamyny oka

Ýagty geljek ýaşlar bilen
16.11.2021
Paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler zalynda Ýaşlar guramasynyň işjeňlerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Aýdym-sazly dabarada çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ähli ugurlarda ýaşlaryň hünä... Dowamyny oka

Harby gullukçylary sylaglaýyş dabaralary geçirildi
28.09.2021
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň alyp barýan oýlanyşykly içeri we daşary syýasatlary netijesinde, Türkmenistan sebitde hem-de bütin dünýäde parahatçylygy ündeýji döwlet bolup çykyş edýär. Harby doktrinamyza laýyklykda, milli Ýaragly Güýçlerimiz hem... Dowamyny oka