23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Milli goşunymyzda harby okuw türgenleşigi geçirildi
13.06.2019
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýyl üçin harby we hukuk goraýjy edaralarynyň tassyklanan meýilnamasyna laýyklykda, Ýaragly Güýçleriň taýýarly... Dowamyny oka

Ugur — gyzykly başdan geçirmelere tarap
02.06.2019
Şu gün ýaş watandaşlarymyz tomus dynç alyş möwsüminiň başlanmagy bilen ýurdumyzyň gözel ýerlerinde ýerleşýän çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezlerinde dynç almaga ugur alýarlar. Şeýle merkezleriň biri bolan Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň ga... Dowamyny oka

Ýaş esgerler harby kasam kabul edýärler
31.05.2019
Şu günler ýurdumyzda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň ýaş esgerleri harby bölümlerde harby kasam kabul etmek bilen, Watan goragçylarynyň hataryna girýärler. Bu ýatdan çykmajak güne olar birnäçe günläp taýýarlyk gördüler. Gysga wagtyň içinde ýaş... Dowamyny oka

Ýaş esgerleriň harby gullukdaky ilkinji günleri
22.05.2019
Şu günler ýazky çagyryş möwsüminiň çäklerinde harby wekillikler tarapyndan ugradylan Ýaragly Güýçlerimiziň ýaş esgerleri harby bölümlere gelip gowuşýarlar. Egnindäki harby lybaslar olary has-da syratly edip görkezýär. Olaryň nyzam ýörişleri gün-gü... Dowamyny oka

Ahalda çagyryş möwsümiň ýokary depgini
21.05.2019
Şu günler hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gu... Dowamyny oka

Çagyryş boýunça harby gullugyň 2 ýylynyň hünär mümkinçilikleri
20.05.2019
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga noba... Dowamyny oka

Ýaş esgerler Ýaragly Güýçlerimiziň hataryny doldurýar
14.05.2019
Şu günler ýurdumyzyň dürli künjeklerinde harby wekillikler tarapyndan harby gulluga çagyrylan, Ýaragly Güýçlerimiziň hataryny doldurjak raýatlar üçin dabaraly ugradyş çäreleri gurnalýar. Saglyk ýagdaýyny seljeriş iş toparyndan üstünlikli geçen raý... Dowamyny oka

Türkmen esgerleriniň durmuşyndan bir gün
13.05.2019
… Entek Gün dogmandy. Esgerleriň ýatak jaýy asudalykdy. Rota boýunça nobatçynyň sagadynyň dilleri irden 5 sagat 50 minudy görkezýärdi. Ol «oýanmaly» diýen buýrugy bermäge taýýardy.Bu günüň iş tertibi wzwod serkerdeleriniň orunbasarlary bilen öňünd... Dowamyny oka

Beýik Watançylyk urşunyň gahrymanlaryna bagyşlanan dabara
09.05.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde ýurdumyzda giňden bellenilýän Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş baýramçylygy mynasybetli harby gullukçylaryň döredijilik toparlarynyň gatnaşmagynda konsert geçirildi. 1941–1... Dowamyny oka

Milli gahrymanlarymyzy hatyralap
09.05.2019
Toý-baýramly Diýarymyzda Beýik Ýeňşiň 74 ýyllyk baýramçylygyna bagyşlanyp geçirilýän çäreler aýratyn many-mazmuna eýe bolmak bilen, olarda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň waspy belentden belent ýaňlanýar. Bu dabaraly çäreleriň Ýaragly... Dowamyny oka