01.12.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
«Iň ussat halasgär»
24.10.2018
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň  başda durmagynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň maddy-enjamlaýyn binýady günsaýyn ýokarlanýar. Şol nukdaýnazardan, edermen Watan goragçylarynyň öňünde hem örän wajyp hem-de jogapkärli wezipeler durýar. Ýokary hü... Dowamyny oka

«MILLI GOŞUN» žurnalynyň nobatdaky sany
19.10.2018
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň her 3 aýdan bir gezek neşir edilýän jemgyýetçilik-syýasy, harby-taryhy we ylmy-usuly žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.Žurnalyň bu sany hem çeper, syýasy we harby-taryhy makalalara baý boldy. Olardan, 2018-... Dowamyny oka

Asudalygyň ygtybarly daýanjy
09.10.2018
9-njy oktýabr. Bu taryhy sene Türkmenistanyň Harby-Deňiz Güýçleriniň güni. Ýurt derejesinde baýram edilýän bu toýa ýokary depginde taýýarlyklar görüldi. Bu gün harby deňizçileriň ýürek owazlary Awazada aýdym bolup ýaňlanar.Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleri... Dowamyny oka

Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2018-nji ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri jemlenildi
04.10.2018
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2018-nji... Dowamyny oka

Mukaddes borjuň üç galkany
03.10.2018
Watan – türkmende mukaddeslik hasaplanýan gymmatlyklaryň naýbaşysy. Bu mukaddesligiň goragynda, hyzmatynda durmak bolsa biziň her birimiz üçin parzdyr. Ine, şol parzy buýsanç bilen ýerine ýetirýän esgerleriň arasynda, bir maşgaladan gaýdyp, mynasyp b... Dowamyny oka

Şanly toýda harby kuwwatymyzyň dabaralanmasy
27.09.2018
GARAŞSYZLYK – türkmen  ruhuny galkyndyryp, täze ykbal bagyş eýlän mukaddeslik, türkmen üçin ömrüniň aýdymyna, bagtly gelejege gönezlik boljak her bir günleň öýdümine deňelýän gymmatlyk, türkmeniň Watan içre Watany hasaplaýan, halkymyzy müdimilik juwa... Dowamyny oka

Ýurt goragçylarynyň zähmetsöýerliginiň miwesi
27.09.2018
Garaşsyzlyk toýy. Türkmeniň gadymdan gelýän urp-adatlaryna daýanýan türkmen toýy hiçbir adamy serpaýsyz goýmaýar. Edil şonuň ýaly-da, Garaşsyzlyk toýunda hem ýurdumyzyň dürli pudaklarynda halal zähmet çekip, Watanymyzyň ösüşlerine öz goşantlaryny goş... Dowamyny oka

Merdanalygyň halkara ykraryýeti
26.09.2018
Şu gün, ussat mugallym, edermen esger, ilhalar ynsan, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň atasy – Berdimuhamet Annaýewe berlen «Edermenligi üçin» medalynyň Hormatly Belent Serkerdebaşymyza gowşurylmagy mynasybetli Türkmenistanyň  Goranmak ministrligini... Dowamyny oka

Mert ogullar şan getirýär halkyna
25.09.2018
Düýn, Ruhyýet köşgünde geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň yzysüre, Hormatly Belent Serkerdebaşymyz Russiýa Federasiýasynyň adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Wiktorowiç Blohini kabul etdi. Ol Ruhyýet köşgüniň zalynd... Dowamyny oka

Halkymyza bagt paýlaýar, Arkadag, harbylary serpaýlaýar, Arkadag!
17.09.2018
Watan mukaddesligi hakynda söz gozgalanda islendik raýatyň kalby, durky-düýrmegi mähir-muhabbete beslenýär. Watanyň mähri-de, Watan hakyndaky gozgalýan gürrüňlere siňdirilen mähir hem, Watanyň taryhy-da, şu güni-de, geljegi-de bizi biparh goýmaýar. O... Dowamyny oka