02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Watana ybadat
22.12.2018
Watan diýip jana girýär bu ömür, Aglanylsa, Watan üçin aglanýar. Watan diýip gana girýär bu ömür, Watan diýip jiger-bagyr daglanýar. Watandadyr ähli umyt-arzuwyň, Watandadyr seýranlaryň, düşlegiň, Watandadyr bu dünýäde barlygyň, Gökde ganat ýaý... Dowamyny oka

«Ýylyň harby psihology» bäsleşiginiň jemi jemlendi
06.12.2018
Harby gullukçylaryň, hususan-da, ýaş Watan goragçylarynyň aň-düşünjesine aralaşyp, olarda psihologiki durnuklylygy üpjün etmek, söweşe bolan gorkyny ýeňmäge ýardam etmek ýaly asylly işler Ýaragly Güýçlerimiziň düzümindäki harby psihologlaryň öňünd... Dowamyny oka

Şygryýet bäsleşiginiň jemi jemlendi
05.12.2018
Döwrümizde hem, Watan goragçylaryň dilewar, suhangöý, gepe çeper bolup ýetişmekleri üçin tagallalar edilýär. Bu ugurda medeni-köpçülikleýin çäreler guralýar, bäsleşikler geçirilýär. Şeýle çäreler hususan-da Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň çagyr... Dowamyny oka

Edermenligiň we watançylygyň mekdebi
30.11.2018
Islendik ýurduň geljegi sazlaşykly ösen, sagdyn we watansöýüji ýaş nesil bolup durýar. Ýaragly Güýçlerde harby gulluk ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemek işinde aýratyn orun eýeleýär. “Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda” Türkmenistanyň Kanun... Dowamyny oka

«Ýylyň terbiýeçi serkerdesi» bäsleşiginiň jemi jemlendi
29.11.2018
Şu gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň terbiýeçi serkerdeleriniň hünär taýýarlyklaryny kämilleşdirmek, öňdebaryjy tejribeleri ýaýratmak we harby gullukçylar bilen geçirilýän ter... Dowamyny oka

Gadymy Merwdäki çäreler mukaddeslige gönükdirildi
27.11.2018
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatda... Dowamyny oka

Lebapda güýzki çagyryş möwsüminiň gyzgalaňy
19.11.2018
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatda... Dowamyny oka

Ýaş Watan goragçylarynyň üstünligi
16.11.2018
Biz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň tagallasy bilen uly ösüşleriň, öňegidişlikleriň şaýady bolýarys. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz ýurdumyzyň ösmeginde we özgermeginde ýaşlara has uly ynam bildirip: «Ýaş... Dowamyny oka

Sarpaly ugradyş, gadyrly çagyryş
07.11.2018
    Şu günler Watanperwerlik duýgusyna ýugrulan, ençeme ýyldan bäri dowam edip gelýän adyl syýasatymyz öz beýanyny tapýar. Ýagny, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçle... Dowamyny oka

Mukaddes borjy berjaý edip
07.11.2018
Häzirki döwürde, döwlet ösüşiniň täze tapgyrynda Türkmenistan möhüm halkara meselelerini çözmäge hil taýdan täze çemeleşmeleri görkezip, özüni tutuş dünýäde parahatçylyk, abadançylyk we ählumumy howpsuzlyk nukdaýnazaryndan çykyş edýän döwlet hökmünde... Dowamyny oka