12.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Türkmenistanyň mekdepleriniň uçurymlarynyň harby gulluga çagyryş möhletiniň yza süýşürilmegine hukugy bar
01.12.2022
Ýurdumyzyň mekdepleriniň okuwy tamamlan ýylynda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň giriş synaglaryna gatnaşmaga isleg bildiren uçurymlaryň harby gulluga çagyryş möhletiniň yza süýşürilmegine hukugy bar.Bu ba... Dowamyny oka

Bilelikdäki harby-meýdan türgenleşigi geçirildi
25.10.2022
24-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Türkmenbaşy etrabynyň çäginde ýerleşýän deňiz okuw-türgenleşik merkezinde geçirilen... Dowamyny oka

WATANYŇ WEPALY GERÇEKLERI SYLAGLANDYLAR
28.09.2022
28-nji sentýabrda paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän «Halk Hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdança baýramçylyk şowhunyna beslendi. Bu ýerde hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň degişli Permanyna laýyklykda, ýurdumyzyň h... Dowamyny oka

ASUDA ASMANYMYZYŇ DEMIR BÜRGÜTLERI
27.09.2022
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllygy mynasybetli guralýan dabaraly harby ýöriş Harby-howa güýçleriniň söweşjeň uçarlarynyň we dikuçarlarynyň paýtagtymyzyň asmanyna görk berip uçup geçmekleri bilen dowam etdi. Asuda asmanymyzyň goragçy bürgü... Dowamyny oka

WATAN GORAGY – IŇ MUKADDES MERTEBE
27.09.2022
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň rugsat bermegi bilen, Watanymyzyň gaýduwsyz goragçylary Döwlet münberiniň öňünden buýsançly başlaryny belent tutup, «Halk, Watan, Belent Serkerdebaşy» şygaryny baýdak edinip geçdiler. Türkmenistanyň Goranmak minis... Dowamyny oka

HARBY GULLUKÇYLARYŇ BAÝRAMÇYLYK SOWGATLARY
27.09.2022
Dabaraly harby ýöriş harby gullukçylaryň ýerine ýetiren ajaýyp çykyşlary bilen jemlendi. Ilki bilen, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aýratyn hormat garawuly batalýonynyň harby gullukçylary sazlaşykly nyzam tilsimlerini ýerine ýetirdiler. Ol... Dowamyny oka

WATANYMYZYŇ KUWWATYNY ALAMATLANDYRÝAN DABARA
27.09.2022
Garaşsyzlyk baýramy diýlende hemmeleriň göz öňünde dabaraly harby ýöriş janlanýar. Çünki bu dabaraly çäre her ýyl baş baýramçylygymyza aýratyn öwüşgin çaýýar. Her birimiz bu şanly günde mawy ekran arkaly göni ýaýlymda bu ýokary guramaçylyk dereje... Dowamyny oka

AT ÝIGIDIŇ MYRADYDYR
27.09.2022
Harby gullukçylaryň yzyndan dabaraly harby ýörişden harby we hukuk goraýjy edaralaryň atly toparlarynyň nyzamly hatary dabara bezeg berip geçip gitdi. Gün nuruna şöhle saçýan şaý-sepler bilen bezelen ahalteke bedewlerine atlanan gerçekler milli ýö... Dowamyny oka

GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ DEŇIZ ÇÄKLERINIŇ YGTYBARLY GALKANY
27.09.2022
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllygy mynasybetli guralýan dabaraly harby ýöriş ýurdumyzyň günbatar sebitinde Hazar deňziniň türkmen kenarynda Harby-deňiz güýçleriniň düzümindäki söweşjeň gämileriň dabaraly ýörişi bilen dowam etdi. Bu dabar... Dowamyny oka

GURYÝER GOŞUNLARYNYŇ TEHNIKI KUWWATYNYŇ ŞÖHLELENMESI
27.09.2022
Dabaraly harby ýöriş Ýaragly güýçlerimiziň Guryýer goşunlarynyň harby tehnikalarynyň gözden geçirilişi bilen dowam etdi. Kuwwatly sowutlanan awtoulaglar, kämil söweşjeň tehnikalar we beýlekiler hatar tutup, Döwlet münberine bezeg berip geçdiler. O... Dowamyny oka