23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
«Öňe, Guşganatym öňe!» atly täze kinofilm
«Öňe, Guşganatym öňe!» atly täze kinofilm
28.04.2019 1941 Harby özgertmeler

Taryhy asyrlaryň jümmüşine uzap gidýän halkymyz gamyşgulak, owadan, gyz gylykly ýyndam bedewleri bilen ähli döwürlerde hem meşhurlyk gazanypdyr. Ynsan ýaly syzgyr jandary halkymyz geçmişden şu güne çenli özüne ýakyn dost, syrdaş, duýgudaş saýyp gelýär. Bu bolsa atyň adama mahsus gylyk-häsiýetleriň birnäçesini özünde jemleýändigini tassyklaýar.

Şol nukdaýnazardan Türkmenistanyň Goranmak ministrligi tarapyndan bedew bilen ynsanyň dostlugyndan, harby durmuşdan, erjellikden, üstünlikden, bagtdan, söýgüden, wepadarlykdan söz açýan «Öňe, Guşganatym öňe!» atly täze kinofilmi taýýarlanyldy. Kinofilme dolulygyna web-saýtymyzyň «Multimediýa» bölüminden hem-de şu gün 19:47-de «Altyn asyr: Türkmenistan» teleýaýlymynda tomaşa edip bilersiňiz!

«Milli goşun».