02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Mukaddes borjuň üç galkany
26.04.2019
Watan – türkmende mukaddeslik hasaplanýan zatlaryň naýbaşysy. Bu mukaddesligiň goragynda, hyzmatynda durmak bolsa biziň her birimiz üçin parzdyr. Ine, şol parzy täk başyna däl, bir maşgaladan birbada üç bolup mynasyp ýerine ýetirýän ynsanlaryň ba... Dowamyny oka

Täze eseriň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
25.04.2019
Şu gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň gatnaşmagynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Atda wepa-da bar, sapa-da» atly täze kitabynyň çapdan... Dowamyny oka

Watan goragçysynyň syrdaşy
24.04.2019
Türkmen bedewi! Bu söz ata-babalarymyzyň ýaşaýşyny, durmuş mazmunyny, Watan düşünjesini özünde jemleýär. Ýyndamlykda, owadanlykda dünýäde deňi-taýy bolmadyk, wepadarlygyň we çydamlylygyň nusgasy, ýelden ýyndam, duýgur hem hüşgär, gursagy hyjuwdan... Dowamyny oka

«Mertlige çagyryş»
22.04.2019
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň yzygiderli tagallalary netijesinde milli goşunymyzyň harby kuwwaty we söweşjeň ukyby barha ýokarlanýar. Şol nukdaýnazardan ýaňy-ýakynda hem redaksiýamyzyň agzybir kollek... Dowamyny oka

Türkmen bedewiniň baýramyna bagyşlanan sergi
20.04.2019
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň sergiler merkezinde 2019-njy ýylda Türkmen bedewiniň baýramyna bagyşlanyp geçirilýän bäsleşige hödürlenen işleriň sergisi açyldy. Bu bäsleşik hormatly Belent Serkerdebaşymyz tarapyndan yglan edilip,... Dowamyny oka

«Ezber ýaş watançy»
19.04.2019
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň bilim-ylym ulgamyny ösdürmek, ylymly-bilimli ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek işleri döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugruna öwrülýär. Bedenterbiýäni we köpçülikleýin sporty ösdü... Dowamyny oka

Soragy sizden, jogaby bizden
18.04.2019
Hormatly okyjylar! Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga çagyrylyşynyň nobatdaky ýazky möwsümi dowam edýär. Bu barada siz özüňizi gyzyklandyrýan soraglara www.milligosun.gov.tm web-saýtynyň sorag-jogap bölüminden kanagatlanarly jogap tapyp bil... Dowamyny oka

Çagyryş möwsümine badalga berildi
18.04.2019
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nob... Dowamyny oka

Hünär taýýarlygy kämilleşdirilýär
09.04.2019
2019-njy ýylyň aprel aýynyň 8-9-y aralygynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň terbiýeçilik düzüminiň harby gullukçylarynyň bilimini we hünär taýýarlygyny has-da kämilleşdirmek, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde terbiýeçilik işiniň we düzgün-nyz... Dowamyny oka

Rowaçlygyň ýylynda «Milli goşun» žurnalynyň ilkinji sany
08.04.2019
«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýyl Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň iň täze taryhy üçin, hakykatdan-da, turuwbaşdan rowaçlyga beslenen ýyl boldy. Bu ýylda ýurdumyz sanly ykdysadyýete, sanly bilim ulgamyna... Dowamyny oka