30.09.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Bilim
Mergenleriň ukyp-başarnygy kämilleşdirilýär
19.01.2019
2019-njy ýylyň meýilnamasy boýunça, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Ýörite maksatly toparlarynyň hünär derejelerini has-da kämilleşdirmek maksady bilen «Kelete» okuw merkezinde şu aýyň 7-19-y aralygynda geçirilen harby gullukçy mergenleriň taýý... Dowamyny oka

Gerçekligiň mekdebini geçenler
29.12.2018
    Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleri we beýleki goşunlary üçin ýokary harby hünärli serkerdeleri we işgärleri taýýarlamak, serkerdeleriň bilimlerini, hünär tejribelerini artdyrmak üçin ýurdumyzda Türkmenistanyň Harby akademiýasy hereket edýär. Horm... Dowamyny oka

Wada berip bize aýdyň geljegi, bu gün kasam edýär Watan gerçegi
01.09.2018
1-nji sentýabr... Bu günüň özboluşlyja bir täsiri bar. Oňa şol günüň eçilýän şatlygyndan dadanlar has gowy düşünse gerek. Adam öz ömrüniň dowamynda şol bagta ýugrulan günüň birnäçesini biri-birinden tapawutly duýgular bilen başdan geçirýär. Çünki... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Harby akademiýanyň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryna degişli ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna Gutlag bilen ýüzlendi
16.06.2018
Mähriban uçurymlar! Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny, Döwlet serhedimiziň mizemezligini, ýurdumyzyň milli howpsuzlygyny, jemgyýetçilik asudalyg... Dowamyny oka

Ylym-ösüşlere şamçyrag
13.06.2018
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamyny ösdürmäge gönükdiren döwlet syýasaty özüniň oňyn netijelerini berýär. Gahryman Arkadagymyzyň aladalary biz ýaşlary ata Watanymyza, mähriban halkymyza, mukaddes Kasama wepaly, päk ýü... Dowamyny oka

Ganat-per biten bürgütler asuda asmanymyzyň merdana goragçylarydyr
25.05.2018
Halkymyz ylym paýyndan kemsiz ýüküni tutup, durmuş ýoluna gadam basan ýaşlara hem uçurym diýýär. Uçurymyň nämedigini halkymyzyň hemmesi hem bilýär. Öz ganatyna bil baglap, ata-enesiniň höwürtgesinden ilkinji gezek uçup görmek başarnygyny barlap g... Dowamyny oka

Berkarar döwletiň bagtyýar gerçegi!
04.05.2018
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň: «Bilimli nesil – kuwwatly Watan», «Medeniýet halkyň kalbydyr», «Il saglygy – Ýurt baýlygy» diýen şygarlaryny özüne hemra edinen, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň 3-nji ýyl harby talyby K... Dowamyny oka

Asuda asmanyň ak bürgütleri
25.05.2017
Ata-babalarymyzyň ruhy dünýäsinde uçmak, ganatlanmak düşünjelerine aýratyn ähmiýet berlipdir. Ony her bir zatda görmek mümkin. Erkanalygy uçýan halynyň, bagta barýan ýoly symrug guşuň edebi keşbi bilen baglanyşdyrypdyrlar. Merdanalygy bolsa bürgüt... Dowamyny oka

Gerçek ýigit buýsanjydyr iliniň
14.05.2017
Ýakynda Beýik Ýeňşiň 72 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan eden «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşiginiň... Dowamyny oka