milli goshun logo
Harby Bilim
Mergenleriň ukyp-başarnygy kämilleşdirilýär
19.01.2019

Gerçekligiň mekdebini geçenler
29.12.2018

Wada berip bize aýdyň geljegi, bu gün kasam edýär Watan gerçegi
01.09.2018

Türkmenistanyň Prezidenti Harby akademiýanyň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryna degişli ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna Gutlag bilen ýüzlendi
16.06.2018

Ylym-ösüşlere şamçyrag
13.06.2018

Ganat-per biten bürgütler asuda asmanymyzyň merdana goragçylarydyr
25.05.2018

Berkarar döwletiň bagtyýar gerçegi!
04.05.2018

Asuda asmanyň ak bürgütleri
25.05.2017

Gerçek ýigit buýsanjydyr iliniň
14.05.2017