02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Ýaragly Güýçlerimiziň bilim ulgamynda täze okuw möwsümi
Ýaragly Güýçlerimiziň bilim ulgamynda täze okuw möwsümi
02.09.2019 1414 Harby Bilim

Täze, 2019-2020-nji okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli ýurdumyzda giňden badalga alan çäreleriň biri – Bilimler we talyp ýaşlar güni Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda, Harby-deňiz institutynda, Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerinde hem geçirilip, ol çuň many-mazmuna we ýokary ruhubelentlige beslendi.

Ajaýyp güýz paslynyň ilkinji günlerinde Harby institutynyň nyzam meýdançasynda geçirilen baýramçylyk dabarasyna professor-mugallymlar, serkerdeler, harby talyplar we Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky Ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň harby okuwçylary uly buýsanç bilen gatnaşdylar. Dabaranyň başynda hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine iberen Gutlagynyň okalmagy watan goragçylarynyň buýsançlaryny goşalandyrdy. Çünki, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň çuňňur manyly Gutlagynda aýdylyşy ýaly, ýurdumyzy we jemgyýetimizi täze taryhy şertlerde sazlaşykly ösdürmäge, bilim ulgamyny kämilleşdirmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Bilim ulgamyny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek, ata Watanymyza wepaly ýaşlary, ýokary aň-düşünjeli nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle-de, mugallymçylygyň öňdebaryjy dünýä tejribesiniň milli däp-dessurlarymyz bilen utgaşykly alnyp barylmagy boýunça eziz Diýarymyzda köp işler durmuşa geçirilýär. Bu bolsa, biziň milli Ýaragly Güýçlerimiziň düzüminde gulluk etjek ýokary hünärli harby gullukçylaryň kemala gelmegine öz mynasyp täsirini ýetirýär.

Biz hem Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe kämil harby hünärmenleriň ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikleri döredýän hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman, alyp barýan döwletli işleriniň mundan beýläk hem rowaç bolmagyny arzuw edýäris!

Suratlar üçin «Multimediýa».

«Milli goşun».