milli goshun logo
Harby Bilim
Harby gullukçylaryň ylmy işleri ylmy institutlar tarapyndan bahalandyrylýar
20.03.2020

Iň möhümi – tejribe
20.03.2020

Harby okuwçylaryň «Altyn asyryň Altyn zehinleri» bäsleşigindäki üstünlikleri
18.03.2020

Söweşjeň taýýarlyk häzirki zaman tehniki serişdeleriniň kömegi bilen alnyp barylýar
27.02.2020

Ýaş watançylar üçin Innowasion tehnologiýalar we bilim merkezi açyldy
25.02.2020

Harby talyplar we harby gullukçylar Ýaş alymlaryň bäsleşigine gatnaşýarlar
15.02.2020

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutyna okuwa çagyrýarys! | 2020-2021
13.02.2020

Ýurdumyzyň merdana Watan goragçylary ylym-bilim ulgamyny ösdürmäge goşant goşýarlar
06.02.2020

Kömekçi hojalyklaryny pugtalandyrmak üçin ähmiýetli taslama
05.02.2020

Zenan raýatlar Harby instituta okuwa kabul ediler
17.01.2020