02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Bilim
Ýaşlar üns merkezinde
25.05.2020
Hormatly Belent Serkerdebaşymyz umumy orta bilimiň kämilleşmegine, şol sanda Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriň işiniň ösdürilmegine örän uly ähmiýet berýär. 13-nji maýda Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde milli... Dowamyny oka

Psihologiki kämillik – çuňňur bilimiň gözbaşy
25.05.2020
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda bilim we terbiýe bermek işlerini guramak ylmy esasda alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Belent Serkerdebaşymyz okuwçylarynyň sany 300-den geçýän orta mekdeplerde psiholog mugally... Dowamyny oka

Bilimli nesil – bagtly geljek
25.05.2020
Hormatly Belent Serkerdebaşymyz: «Eger-de döwletimizde sowatly ýaşlar, anyk ýokary derejeli hünärmenler bolmasa, şol döwletiň hiç bir geljeginiň ýokdugyna anyk düşünmelidiris» diýip belleýär. Bu nukdaýnazardan, ýurdumyzda umumy orta bilimi kämill... Dowamyny oka

Ýaşlary harby bilime höweslendirýän çäreler
01.04.2020
Häzirki wagtda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdeplerine girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalaryny kabul etmek işleri amala aşyrylýar. Ýaşl... Dowamyny oka

Harby bilim okuwçylary döredijilige ruhlandyrýar
01.04.2020
Okuw sapaklarynyň hilini ýokarlandyrmak hem-de harby bilim alýan okuwçylaryň aň we döredijilik taýdan kämilleşmegi üçin ähli şertleri döretmek – Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebiň esasy maksatlarynyň biri bolup dur... Dowamyny oka

Harby gullukçylaryň ylmy işleri ylmy institutlar tarapyndan bahalandyrylýar
20.03.2020
Häzirki wagtda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň institutlary ýurdumyzyň Ýaş alymlarynyň bäsleşigine gatnaşyjylaryň ylmy işlerini bahalandyrýarlar. Olaryň arasynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby gullukçylary, şeýle hem harby we hukuk... Dowamyny oka

Iň möhümi – tejribe
20.03.2020
Golaýda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň 5-nji ýyl harby talyplary goşunda tälim almaga, tejribelik geçmäge ýollanma aldylar. Olar tejribelige ýokary derejede taýýarlyk gördüler. Tejribeligiň esasy maksady harby talyplaryň... Dowamyny oka

Harby okuwçylaryň «Altyn asyryň Altyn zehinleri» bäsleşigindäki üstünlikleri
18.03.2020
Ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň arasynda her ýyl geçirilýän «Altyn asyryň Altyn zehinleri» atly ders bäsleşikleriniň 2019-2020-nji okuw ýylyndaky şäher tapgyry hem geçirildi. Onda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhame... Dowamyny oka

Söweşjeň taýýarlyk häzirki zaman tehniki serişdeleriniň kömegi bilen alnyp barylýar
27.02.2020
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň başlangyjy bilen ýurdumyzda amala aşyrylýan harby özgertmeleriň çäklerinde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby gullukçylarynyň söweşjeň taýýarlyk derejesini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen dünýä ülňülerin... Dowamyny oka

Ýaş watançylar üçin Innowasion tehnologiýalar we bilim merkezi açyldy
25.02.2020
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde Innowasion tehnologiýalar we bilim merkezi döredildi. Bu merkez mekdep ýaşyndaky çagalar üçin ilkinji gezek açylan özboluşly oýlap tapyjyl... Dowamyny oka