11.04.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Bilim
Türkmenistanyň Serhet institutyna 2020-2021-nji okuw ýyly üçin okuwa kabul etmegiň TERTIBI
15.01.2020
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy üçin ýokary harby bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlandygyny habar berýäris. 1. Türk... Dowamyny oka

Dalaşgärler harby ýokary okuw mekdeplerine resminamalary tabşyrýarlar
14.01.2020
Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdeplerine resminamalary kabul edişlik başlandy. Watan goragçysy diýen asylly käriň eýesi bolmagy arzuw edýän ýaş watandaşlarymyz degişli arzalar bilen ýurdumyzyň harby wekilliklerin... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde 2020-nji ýylyň birinji okuw möwsümi başlandy
13.01.2020
Ýanwar aýynyň başynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň ähli harby bölümlerinde 2020-nji ýylyň birinji okuw möwsümine badalga berildi. Harby gullukçylaryň hünär taýýarlygy boýunça ýekelikdäki taýýarlyklary başlandy. Onuň çäklerinde esgerler harb... Dowamyny oka

Harby institutdan ders bäsleşiginde ýeňiş gazanan harby talyplara gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy
13.01.2020
Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçirilen döwlet ders bäsleşiginde üstünlik gazanan Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň ýigrimi sany harby talyplaryna hem-de olaryň mugallymlaryna Magtymguly adyndaky Ýaşlar gura... Dowamyny oka

Harby talyplar üçin gyşky hasap-synag döwri başlandy
08.01.2020
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda gyşky hasap-synag döwri başlandy. Golaýdaky birnäçe hepdäniň dowamynda harby talyplar dürli dersler we harby ugurlar boýunça synaglary tabşyrarlar. Ola... Dowamyny oka

Harby talyplaryň ders bäsleşigindäki üstünlikleri
24.12.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň harby talyplarynyň 20-si Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçirilen döwlet ders bäsleşiginde üstünlik ga... Dowamyny oka

Harby talyplaryň arasynda kitap okamak bäsleşiginiň jemi jemlenildi
23.12.2019
Ýakynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda harby talyplaryň arasynda «Okamadyk öküner, dil gysgadyr, sakynar» ady bilen geçirilen kitap okamak bäsleşiginiň jemi jemlenildi. Geljekki serk... Dowamyny oka

Harby talyplar Ýaragly Güýçlerimiziň sanly ulgama geçmegine goşant goşýarlar
20.12.2019
Belli bolşy ýaly, häzirki wagtda hormatly Belent Serkerdebaşymyz ýurdumyzyky edara-kärhanalary sanly ulgamyna geçirmek boýunça işlere uly üns berýär. Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy we sanly bilim ulgamyny kämilleşdirmegiň... Dowamyny oka

Bitaraplyk ýörelgämiz – Dünýä nusga göreldämiz
11.12.2019
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Harby-lukmançylyk fakultetinde Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 24 ýyllygy mynasybetli «Bitaraplyk ýörelgämiz – dünýä nusga göreldämiz» atly ylmy-amaly masl... Dowamyny oka

«Baky Bitaraplyk – köňül joşgunym» atly şygryýet bäsleşigi jemlenildi
09.12.2019
Golaýda, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Terbiýeçilik işleri boýunça müdirligi hem-de «Esger» gazetiniň redaksiýasy tarapyndan Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli guralan Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň hatarynda harby gullugy geçýän çag... Dowamyny oka