30.09.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Bilim
Harby uçurymlar serkerdelik ýoluna gadam goýdular
12.06.2021
«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda  ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw jaýlary öz nobatdaky uçurymlaryny dabara bilen serkerdelik ýoluna ugratdylar. Dabaranyň başynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzy... Dowamyny oka

Mekdep durmuşyndan – durmuş mekdebine gadam
26.05.2021
25-nji maýda Watanymyzyň ähli orta mekdepleri bilen bilelikde, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriniň 11-nji synp harby okuwçylarynyň uçurymlarynyň gutardyş dabarasy geçirildi. Harby mekdepde boý alan we uçurymlyk... Dowamyny oka

Täze okuw ýyly — täze üstünlikleriň badalgasy
01.09.2020
1-nji sentýabrda paýtagtymyzyň «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdançada täze okuw ýyly hem-de Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabara ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary o... Dowamyny oka

Harby uçurymlaryň ilkinji serkerdelik gadamlary «Halk hakydasyndan» başlandy
13.06.2020
13-nji iýunda Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlary «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdançada ilkinji serkerdelik şahsyýetnamalaryny kabul etdiler.​​                Hormatly Bele... Dowamyny oka

«Soňky jaň» – täze üstünliklere badalga
25.05.2020
25-nji maýda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynda ýurdumyzyň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň harby okuwçylarynyň gatnaşmagynda okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli dabaraly baýramçylyk ç... Dowamyny oka

Ýaşlar üns merkezinde
25.05.2020
Hormatly Belent Serkerdebaşymyz umumy orta bilimiň kämilleşmegine, şol sanda Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriň işiniň ösdürilmegine örän uly ähmiýet berýär. 13-nji maýda Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde milli... Dowamyny oka

Psihologiki kämillik – çuňňur bilimiň gözbaşy
25.05.2020
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda bilim we terbiýe bermek işlerini guramak ylmy esasda alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Belent Serkerdebaşymyz okuwçylarynyň sany 300-den geçýän orta mekdeplerde psiholog mugally... Dowamyny oka

Bilimli nesil – bagtly geljek
25.05.2020
Hormatly Belent Serkerdebaşymyz: «Eger-de döwletimizde sowatly ýaşlar, anyk ýokary derejeli hünärmenler bolmasa, şol döwletiň hiç bir geljeginiň ýokdugyna anyk düşünmelidiris» diýip belleýär. Bu nukdaýnazardan, ýurdumyzda umumy orta bilimi kämill... Dowamyny oka

Ýaşlary harby bilime höweslendirýän çäreler
01.04.2020
Häzirki wagtda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdeplerine girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalaryny kabul etmek işleri amala aşyrylýar. Ýaşl... Dowamyny oka

Harby bilim okuwçylary döredijilige ruhlandyrýar
01.04.2020
Okuw sapaklarynyň hilini ýokarlandyrmak hem-de harby bilim alýan okuwçylaryň aň we döredijilik taýdan kämilleşmegi üçin ähli şertleri döretmek – Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebiň esasy maksatlarynyň biri bolup dur... Dowamyny oka