28.05.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Bäsleşik
Watanym bar / Eziz Tatarow
14.01.2020
Görmäge göz gerek, Watanymyň gözelligni,Wasp etmäge söz gerek, Watanymyň tarypyny,Ýylsaýyn, günsaýyn gözelleşýänAziýanyň merjen şäheri – Aşgabatly Watanym bar.Aşgabadymyz ak, bagtymyz ak,Al-asmanda parlaýar ýaşyl baýdak,Halky üçin döräpdir hak... Dowamyny oka

«Waspyň ýürekde – Watan» / Meýlis Kösäýew
14.01.2020
Kybladan başlanýar mukaddes Watan,Ene topraga hem tagzym kylyň siz.Är lebzinden çykar edilen kasam,Gerçek Ogul pendin mydam alyň siz.Beýik şahsyýetleň dörän topragy,Her dabany keramatdyr-keremdir.Watan söýgüsine goşant goşmagy,Şol pederleň baky ýol... Dowamyny oka

Eziz Diýarym / Akmyrat Halykow
14.01.2020
Dost-ýarlarym, Watan meniň geregim, Mydam şatlyk bilen joş sen, ýüregim, Il-gündür elmydam meniň diregim, Gülle sen, beýgel sen, eziz Diýarym! Myhmanlara gujagyňy gerýäň sen, Indi beýik orunlarda durýaň sen, Il-halkyňa şatlyk paýla... Dowamyny oka

Watan / Arslan Annageldiýew
14.01.2020
Watan goragyndan mukaddes borç ýok, Watan bize ar namysdyr, bilip goý! Adyny gaýtalap her pursat, her dem, Watan adyn gursagyňa ýazyp goý! Watan biziň şöhratymyz şanymyz, Watan biziň damardaky ganymyz, Gerek bolsa gurban etjek jany... Dowamyny oka

Watançylaryň ýürek sesi / Şöhrat Maşaripow
13.01.2020
Biz merdana Watançylar, bize mertebe – kasamdyr, Tugumyza deňleşýäris, ýöriş nyzamly gadamdyr, Gorajagmyz, uýjagymyz berkarar, eziz Watandyr, Asudalyk senamyzdyr, Watandyr şirin janymyz, Belent Serkerdebaşymyz – dünýäde şöhrat-şanymyz... Dowamyny oka

Watan diýip... / Nurmyrat Aşyrow
13.01.2020
Watan diýip urýar meniň ýüregim,Owaz goşýar saza, ýüregiň kirşi.Watan bilen badaşandyr ömürler,Watan gorar – «mert men» diýen her kişi.Watan diýip urýar meniň ýüregim,Çünki ogluň men ak süýdüň emen.Watan duýgusyny ganyma goşandogulmankam kaka... Dowamyny oka

Watan seniň tarypyňa söz açdym / Baýramdurdy Tarhanow
13.01.2020
Geldim goragyňa men juwan ýaşda,Mukaddes kasamym ilkinji başda.Harby tälim alyp tomus, güýz, gyşda,Watan, seniň tarypyňa söz açdym.Bäş müň ýyla siňen goja taryhyň,Sözüm ýetmez ýetirsem-de tarypyn.Borjun berjaý edip harby talybyň,Watan, seniň g... Dowamyny oka

Kasam / Aşyr Halmaýew
13.01.2020
Many gerek, gerek däl ululygy, Arka atyp manyly söz horjuny. Kasam kabul edip, harby gullugy, Ak ýürekden berjaý etgin borjuňy.  Kasam etmek üçin uly ýa maýda, Söz ýeterlik däldir, gözläp tapanyň. Öwezini dolup söweşjeň baýdak, Synyndan maňlaýňa degr... Dowamyny oka

Solmaz gülli, synmaz illi bir Watan / Agahan Muhyýew
13.01.2020
Müň dokuz ýüz dogsan biriň güýzünde, Garaşsyz döwlete öwrüldiň, Watan. Dört ýyly geçirip älem ýüzünde, Bitarap adyna ýugruldyň, Watan. Soňlanmaz ösüşe ýol aldyň, Watan. Saýgarman men gije hem-de gündiziň, Bilimden bekeýär oguld... Dowamyny oka

Berkarar Watan / Seýitmämmet Berdimämmedow
13.01.2020
Her garyş topragňy gözüme sürtüp, Ykbalymy bagladym seň goýnuňa. Gursagymda gaýnap joşýar, gör, bu gün, Buýsanjym bar şu günüme, düýnüme, Ak süýt kimin ertirleriň bar, Watan, Eziz Arkadagly, berkarar Watan. Synlap gözüm doýma... Dowamyny oka