18.05.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Russiýa Federasiýasynyň wekiliýeti 748-nji atyjylyk polkunyň söweşjeň baýdagyny ýurdumyza getirdi
09.05.2020
Ýörite Moskwa – Aşgabat uçuş gatnawyna degişli uçar Aşgabadyň aeroportyna gelip gondy. Bu uçarda Russiýa Federasiýasynyň Goranmak ministrliginiň wekiliýeti Türkmenistana Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzda geçirilýän dabaraly harby ýöri... Dowamyny oka

Ýeňiş ýörişinde uruş döwrüni hakydamyzda janlandyran keşpler
09.05.2020
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň gatnaşmagynda geçirilýän Ýeňiş ýörişi ýurdumyzyň dürli künjeklerinden hormatly myhmanlary we Beýik Watançylyk urşunyň weteranlaryny jemledi. Tomaşaçylaryň münberinde özüňi garaşylmadyk taryhy wakanyň şaýady bolýan... Dowamyny oka

Beýik Ýeňiş – mizemez hatyra
09.05.2020
1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş – köp sanly halklaryň bilelikdäki ýeňşidir. Ýalynly uruşda türkmen ýigitleriniň egindeşleri ruslar, ukrainler, belaruslar, gazaklar, özbekler, gyrgyzlar, azerbaýjanlar, täjikler...... Dowamyny oka

Uruş weteranlaryna tagzym
07.05.2020
Beýik Ýeňşiň şanly 75 ýyllygyna döredilen medal ýurdumyzda Watan gerçekleriniň sarpasynyň ýyl geçdigiçe ýokarlanýandygyndan nyşandyr. Bu medallar her welaýatda tapgyrma-tapgyr gowşurylýar. Mary welaýatynyň uruş weteranlary, olaryň ýanýoldaşlary, u... Dowamyny oka

Olar bagtly geljek üçin göreşdiler
06.05.2020
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň Permanyna laýyklykda Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli uruş weteranlaryna ýubileý medallaryny we gymmat bahaly sowgatlary gowşurmak dabaralary ýurdumyzyň Lebap welaýatynda hem geçirildi. Köp garaşylan Ýeňşiň gaz... Dowamyny oka

Beýik Ýeňşe goşant goşan daşoguzly weteranlar sylaglanyldy
05.05.2020
Beýik Ýeňiş gününe bagyşlanyp geçirilýän çäreler, dabaralar ýurdumyzda giňden ýaýbaňlandyrylýar. «1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna» ýubileý medaly bilen sylaglanan ildeşlerimiz dabaralaryň iň arzyly... Dowamyny oka

Balkanly uruş we tyl weteranlary Ýeňiş gününi toýladylar
03.05.2020
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, «1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna» ýubileý medaly bilen uruş we tyl weteranlaryny sylaglamak dabaralary Balkan welaýatynda hem ýaýbaňlandyryldy. Urşu... Dowamyny oka

Beýik Watançylyk urşunyň weteranlary we tyl zähmetkeşleri ýubileý medallary bilen sylaglanýarlar
02.05.2020
Üstümizdäki ýylda ýurdumyzda Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy giň gerimde bellenilýär. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, şanly sene mynasybetli dürli dabaraly çäreler geçirilýär. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň wekilleri uru... Dowamyny oka

Halkara Nowruz gününi aýdym-saz bilen garşylaýarys
21.03.2020
Şu gün ýurdumyzda Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni giň gerimde bellenilýär. «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» şygary astynda geçýän üstümizdäki ýylda Nowruz baýramçylygy nobatdaky gezek döredijilige, daşky gurşawyň özgerdilmegine, oňa... Dowamyny oka

Harby gulluga çagyryş: bu barada nämeleri bilmeli?
20.03.2020
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Milli goşun» žurnalynyň redaksiýasynyň web-saýtynyň üsti bilen harby gulluga çagyryş barada esasy bilmeli maglumatlary size ýetirmegi makul bildik. Harby gulluga çagyryş ýylda iki gezek, ýagny, ýaz möwsümind... Dowamyny oka