milli goshun logo
Harby özgertmeler
Harby kasamy kabul eden harby gullukçylar – ýurdumyzyň konstitusion gurluşynyň mizemez daýanjy
15.06.2020

Lebap welaýatynda harby gulluga ugratmak dabaralary
02.06.2020

Şatlykly günleriň owazy «Altyn ýyldyzda» has belent ýaňlanýar
02.06.2020

Edermenlik ýörelgesi – nesillere görelde
16.05.2020

Feýerwerkler – asudalygyň alamaty
09.05.2020

Harby orkestriň ýerine ýetirmeginde geçmişiň mukamlary
09.05.2020

«Baky polk» – gahrymanlarymyza müdimi hatyra
09.05.2020

Beýik Ýeňşiň dabaraly harby ýörişinde milli goşunymyzyň kuwwaty
09.05.2020

Beýik Gahrymanlaryň mirasdüşerleri
09.05.2020

Ýeňiş getiren harby tehnikalar dabaraly harby ýörişde
09.05.2020