12.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Beýik döwrümize buýsanç
28.12.2021
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.Çykyş edenler Täze – 2022-nji ýylyň zamanamyzyň synmaz ruhuny, beýik ösüşler... Dowamyny oka

Dabaraly maslahat geçirildi
20.12.2021
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Halkara Bitaraplyk güni we Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 26 ýyllyk baýramy mynasybetli geçirilen «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň... Dowamyny oka

Ýaşlar baýragynyň eýeleri
16.11.2021
Hormatly Belent Serkerdebaşymyz: «Watansöýüji, giň düşünjeli, ynsanperwer, zähmetsöýer, maksada okgunly, belent ahlakly bagtyýar nesillerimiz ähli ukyp-başarnyklaryny eziz Watanymyzyň gülläp ösmegine bagyş etmelidir» diýip belleýär. Şeýle uly yna... Dowamyny oka

Ýagty geljek ýaşlar bilen
16.11.2021
Paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler zalynda Ýaşlar guramasynyň işjeňlerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Aýdym-sazly dabarada çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ähli ugurlarda ýaşlaryň hünä... Dowamyny oka

Harby gullukçylary sylaglaýyş dabaralary geçirildi
28.09.2021
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň alyp barýan oýlanyşykly içeri we daşary syýasatlary netijesinde, Türkmenistan sebitde hem-de bütin dünýäde parahatçylygy ündeýji döwlet bolup çykyş edýär. Harby doktrinamyza laýyklykda, milli Ýaragly Güýçlerimiz hem... Dowamyny oka

Dron-şüweleňiniň şowhuny
27.09.2021
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy ýokary guramaçylykly geçirildi. Döwlet münberiniň täze binasynda geçirilen dabaraly harby ýörişden soň, agşamky medeni çäreler aýratyn ýatdagalyjy boldy. Ýurdumyzyň baş meýdanyndaky dabaralar Berkara... Dowamyny oka

Yhlasly zähmetiň miwesi
27.09.2021
«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda hem ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy uly dabaralar bilen bellenildi. Mälim bolşy ýaly, Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işi yzygide... Dowamyny oka

Dabaraly harby ýörişde «harby» maşgalalar
27.09.2021
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli geçirilen harby ýörişe «harby» maşgalalar hem gatnaşdy. Şeýle maşgalalaryň biri – ojagynda bir kiçijik watan gurup ýaşaýan Baýryýewleriň agzybir maşgalasydyr.Dabaraly harby ýörişde maýor... Dowamyny oka

Deňizçilerimiz göni ýaýlymda
27.09.2021
Döwlet münberiniň meýdançasyndan dabaraly harby ýörişe gatnaşýan harby tehnikalaryň kerwenleriniň geçýän pursadynda dabaraly harby-deňiz ýörişi hem geçirildi. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Harby-deňiz güýçleriniň, Döwlet serhet gullugynyň we Içe... Dowamyny oka

Täze harby tehnikalar harby ýörişde ilkinji gezek
27.09.2021
Goranyş häsiýetli Harby doktrinamyza laýyklykda, milli goşunymyzyň goranyş kuwwaty durnukly pugtalandyrylýar. Şu maksat bilen, onuň maddy-enjamlaýyn binýady häzirki zamanyň iň kämil harby tehnikalary, ýaraglary bilen yzygiderli berkidilýär. «Türkmeni... Dowamyny oka