18.05.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
2020-nji ýylyň ýazky gulluga çagyrylyş möwsümi golaýlaşýar
18.03.2020
Bilşimiz ýaly, 14-nji martda hormatly Belent Serkerdebaşymyz Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýa... Dowamyny oka

Harby institutyň harby talyby – internet döredijilik bäsleşiginiň ýeňijisi
18.03.2020
17-nji martda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy tarapyndan www.yashlar.gov.tm resmi web sahypasynda «Mirasym bar – sarpam bar» atly internet döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Bäsleşikde ikinji ba... Dowamyny oka

Söweşjeň we jemgyýetçilik-ynsanperwerlik taýýarlygynda tapawutlanan çagyryş boýunça harby gullukçylar sylaglanar
15.03.2020
«Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda» Türkmen... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti harby gullukdan boşatmak we harby gulluga çagyrmak boýunça Permana gol çekdi
14.03.2020
Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakyndaTürkmenista... Dowamyny oka

Baýramyňyz gutly bolsun, mähriban zenanlar!
08.03.2020
Ine, dünýä ýurtlarynda we güneşli türkmen ülkämizde giňden bellenilýän Halkara zenanlar güni ýetip geldi. Türkmen halky gadym döwürlerden bäri zenanlary uly hormatlap, olary öýlerimiziň tuwagy hasaplap gelipdirler. Olar hemişe we hemme işde merda... Dowamyny oka

Hünär bäsleşigi Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň iň ökde şepagat uýalaryny kesgitledi
07.03.2020
Türkmenistanyň Goranmak ministrligi tarapyndan guralan «Ýylyň iň ökde şepagat uýasy» hünär bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Halkara zenanlar gününiň bosagasynda guralýan bu çäre Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň bejeriş-öňüni alyş edaral... Dowamyny oka

Zenan harby gullukçylara baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy
07.03.2020
8-nji mart – Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilýän çärelerdir dabaralar Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde hem giň gerim alýar. Baýramçylyk mynasybetli ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ählisinde aýdym-sazly dabaralar uly ruhu... Dowamyny oka

«Merdanalygyň nusgasy siz, zenanlar!» atly bäsleşigiň ýeňijileri kesgitlendi
03.03.2020
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň Medeniýet öýünde «Merdanalygyň nusgasy siz, zenanlar!» atly döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Ýetip gelýän Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp geçirilen çärä ýurdumyzyň dü... Dowamyny oka

Watany goraýan zenan «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň ýeňijisi
03.03.2020
Zenan harby gullukçylaryň ata Watanymyza, milli medeni mirasymyza, sungatymyza, däp-dessurlarymyza bolan söýgüsini, türkmen zenanlaryna mahsus gaýduwsyzlyk, edep-ekramlylyk, mähir-mylakatlylyk häsiýetlerini we işe ezberligini, döredijilik başarnyk... Dowamyny oka

Konstitusiýany kämilleşdirmek bilen bagly maslahat geçirildi
29.02.2020
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň üstümizdäki ýylyň ýanwar aýynyň aýagynda geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde we Konstitusion toparyň birinji mejlisinde beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenis... Dowamyny oka