01.12.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Edermenlik ýörelgesi – nesillere görelde
16.05.2020
16-njy maýda Türkmenistan Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde ýurdumyzyň taryhynyň täze sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylan wakalaryň, ýagny hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň hut özüniň Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň B... Dowamyny oka

Feýerwerkler – asudalygyň alamaty
09.05.2020
Ine-de, dabaraly harby ýöriş tamamlandy. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň «Göreldeli» harby orkestri Ýeňiş güni mynasybetli aýdym ýerine ýetirdi. Aýdym tamamlanandan soňra, 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýy... Dowamyny oka

Harby orkestriň ýerine ýetirmeginde geçmişiň mukamlary
09.05.2020
Ýeňiş ýörişindäki görkezilen geçmişiň unudylmajak pursatlary kalbyňy lerzana getirse, onda ýaňlanan aýdymlar ýakymly täsirleri galdyrýar. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň «Göreldeli» harby orkestriniň ýerine ýetirmegindäki geçmişiň sazlary tomaş... Dowamyny oka

Beýik Ýeňşiň dabaraly harby ýörişinde milli goşunymyzyň kuwwaty
09.05.2020
Merdana pederlerimiziň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş gazananyna 75 ýyl geçdi. Häzir biz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaşaýarys. Her bir günde biz hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan özgertmel... Dowamyny oka

«Baky polk» – gahrymanlarymyza müdimi hatyra
09.05.2020
Hiç kim unudylanok, hiç zat ýatdan çykarylanok. Minnetdar nesiller edermen ata-babalaryny, agalaryny hormat bilen ýatlaýarlar, wepat bolanlaryň hatyrasyny belent tutýarlar, olaryň edermenlikleriniň öňünde baş egýärler. Bu gün her bir türkmen maşg... Dowamyny oka

Beýik Gahrymanlaryň mirasdüşerleri
09.05.2020
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriniň harby okuwçylary Beýik Watançylyk urşunyň frontlarynda söweşen pederlerimiziň harby däplerini dowam etdirijiler bolup durýar. Şu günki Ýeňiş ýörişinden olar ilkinji harby... Dowamyny oka

Ýeňiş getiren harby tehnikalar dabaraly harby ýörişde
09.05.2020
Ýeňiş güni mynasybetli Aşgabatda geçirilen harby ýörişde Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda ulanylan harby enjamlar we söweş tehnikalary baýramçylyk münberiniň öňünden geçdi. Bir wagtlar deňi-taýy bolmadyk gazaply söweş ulaglary häzirki wagtda muzeý... Dowamyny oka

Ahalteke bedewleri – Ýeňiş ýörişiniň bezegi
09.05.2020
9-njy maýda Aşgabatda geçirilen harby ýörişde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de ýurdumyzyň Içeri işleri ministrliginiň atçylyk toparlarynyň behişdi ahalteke bedewlerine atlanan harby gullukçylarynyň şol ýowuz uruş ýyllaryny ýatladýan t... Dowamyny oka

Ýeňiş ýörişi – geçmişe syýahat
09.05.2020
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby gullukçylary Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda Gyzyl goşunyň esgerleriniň geýen harby lybaslarynda «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdança çykdylar. Olaryň sazlaşykly gadam uruşlarynyň how... Dowamyny oka

Ýeňiş ýörişinde uruş döwrüni hakydamyzda janlandyran keşpler
09.05.2020
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň gatnaşmagynda geçirilýän Ýeňiş ýörişi ýurdumyzyň dürli künjeklerinden hormatly myhmanlary we Beýik Watançylyk urşunyň weteranlaryny jemledi. Tomaşaçylaryň münberinde özüňi garaşylmadyk taryhy wakanyň şaýady bolýan... Dowamyny oka