06.12.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Harby okuwçylar ders bäsleşiklerine gatnaşýarlar
15.02.2020
Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşiginiň nobatdaky tapgyry geçirildi. Bäsleşige Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriniň zehinli ýokary synp harby okuwçylary... Dowamyny oka

Türkmenistanda raýatlary harby hasaba almak işleri geçirilýär
05.02.2020
Türkmenistanyň harby wekillikleri ýurdumyzyň raýatlaryny ilkinji harby hasaba almak işlerini geçirip başladylar. Bu işiň çäklerinde ýaş ýigitler lukmançylyk barlaglaryndan geçip, çagyryş bölümlerine bellenilýärler. Şeýlelik-de, geljekki harby gull... Dowamyny oka

Ýaragly Güýçlerimizde terbiýeçilik wezipesiniň ähmiýeti
31.01.2020
Türkmenistanyň milli goşunynyň terbiýeçilik wezipesi esgerleri Watana birkemsiz gulluk etmeklige höweslendirmäge, Ýaragly Güýçlerimiziň kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilendir. Harby gullukçylaryň arasynda türkmen halkynyň gadymy ruhy baýlyklaryny we ah... Dowamyny oka

Harby bölümlerde döredijilik bäsleşikleri geçirilýär
31.01.2020
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby bölümlerinde çagyryş boýunça harby gullugy geçýän esgerleriň arasynda «Iň gowy diwar gazeti», «Ylham joşguny» we «Iň gowy nyzam aýdymy» atly döredijilik bäsleşikleri geçirilýär. Şeýle çäreleriň geçirilmegi... Dowamyny oka

«Türkmen alabaý» merkezi açyldy
29.01.2020
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen alabaýlarynyň şan-şöhraty barha dabaralanýar. Ýurdumyzda giňden bellenilen Watan goragçylarynyň gününde Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň «Türkmen alabaý» tohumly itleri köpeldiş we kämilleş... Dowamyny oka

Watan goragçylarynyň güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi
27.01.2020
Şu gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň gatnaşmaklarynda baýramçylyk konserti geçirildi.Şan... Dowamyny oka

«Watan goragy – mukaddes borç» atly baýramçylyk çäresi geçirildi
27.01.2020
Watan goragçylarynyň güni ýatdan çykmajak toýly-tomaşaly, bagtyýar günlere beslenýär. Baýramçylyk mynasybetli guralýan çäreler giň gerime eýe bolýar. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda T... Dowamyny oka

Okuw-usulyýet sergisi guraldy
27.01.2020
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda şanly sene – Watan goragçylarynyň güni mynasybetli harby ulgamda gazanylan üstünlikleri we ýetilen belent sepgitleri beýan edýän okuw-usulyýet sergisi... Dowamyny oka

Milletiň ogullaryna ruhy tagzym edildi
27.01.2020
«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen üstümizdäki ýylyň ilkinji baýramy bolan – Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ýurdumyzda baýramçylyk çäreleri giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar. Däp bolşy ýaly, baýramçylyk gününiň säheri Wat... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň serkerdelerine nobatdaky harby atlary dakyldy
23.01.2020
Şu gün hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde harby gullukçylaryň birnäçesine Watan goragçylarynyň güni mynasybetli mukaddes harby borjuny ak ýürekden berjaý edip, W... Dowamyny oka