30.09.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
«Halk Maslahaty – demokratiýanyň milli nusgasy»
18.02.2022
Şeýle at bilen Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde dabaraly maslahat geçirildi. Ýakynda uly üstünliklere beslenip geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine bagyşlanan maslaha... Dowamyny oka

Dabaraly owazlar
29.01.2022
Aýdym-sazyň gelip-çykyşy, döreýşi we kämilleşmesi adamzadyň aňynyň ösüşi bilen aýrylmaz baglanyşykly. Şonuň ýaly harby aýdym-sazlar hem öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýar. Asyrlaryň dowamynda söweşijileri ýeňşe ruhlandyrmakda, watançylyk duýg... Dowamyny oka

Watansöýüjilige beslenen dabara
27.01.2022
27-nji ýanwar – Watan goragçylarynyň güni ata Watanymyza ak ýürekde wepaly gulluk edýän merdana Watan goragçylarynyň hünär baýramydyr. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda şanly senäniň uludan toýlanmagy, bagtyýar raýatlarymyzyň watançy ogul-gyzlar... Dowamyny oka

Halkyň hakydasyndaky gerçekleriň hatyrasyna
27.01.2022
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ilkinji aýynda giň gerimde bellenilýän Watan goragçylarynyň güni harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzümi üçin belent mertebedir. Her ýylda bolşy ýaly, ýurt goragçylarynyň baýramy hormatly Belent Serkerdeb... Dowamyny oka

Baýramyňyz gutly bolsun, merdana Watan goragçylary!
27.01.2022
Bu gün şanly sene – ýurdumyzyň asudalygynyň, parahatçylygynyň goragynda duran synmaz erkli, gujur-gaýratly merdana gerçeklerimiziň baýramy – Watan goragçylarynyň güni! «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda bellenilýän bu ajaýyp baýram bilen hormatly... Dowamyny oka

Baýramçylyk owazlary
26.01.2022
Ýurdumyzda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli medeni çäreler yzygiderli ýaýbaňlandyrylýar. Paýtagtymyzdaky «Gül zaman» medeni dynç alyş merkezinde hem bu baýramyň şanyna «Watan goragy – merdanalyk mekdebi» atly aýdym-sazly medeni dynç alyş çäre... Dowamyny oka

Jan Watanymyz Türkmenistanyň waspy
07.01.2022
Hormatly Belent Serkerdebaşymyz Täze ýylyň garşylanýan ajaýyp pursatlarynda ata Watanymyzyň ýeten derejesini, rowaçlyklara beslenýän menzillerini wasp edip, täze goşgy döredendigini we ony «Jan Watanym Türkmenistan!» diýip atlandyrandygyny aýtdy.... Dowamyny oka

Beýik döwrümize buýsanç
28.12.2021
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.Çykyş edenler Täze – 2022-nji ýylyň zamanamyzyň synmaz ruhuny, beýik ösüşler... Dowamyny oka

Dabaraly maslahat geçirildi
20.12.2021
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Halkara Bitaraplyk güni we Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 26 ýyllyk baýramy mynasybetli geçirilen «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň... Dowamyny oka

Ýaşlar baýragynyň eýeleri
16.11.2021
Hormatly Belent Serkerdebaşymyz: «Watansöýüji, giň düşünjeli, ynsanperwer, zähmetsöýer, maksada okgunly, belent ahlakly bagtyýar nesillerimiz ähli ukyp-başarnyklaryny eziz Watanymyzyň gülläp ösmegine bagyş etmelidir» diýip belleýär. Şeýle uly yna... Dowamyny oka