29.01.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Harby psihologlar ýaş esgerleri psihologik testlerinden geçirýärler
09.01.2020
Milli goşunymyzyň harby bölümleriniň harby psihologlary 2019-njy ýylyň güýzki çagyryş möwsüminiň dowamynda harby gulluga çagyrylan we Ýaragly Güýçlerimize täze alnan esgerleri psihologik testlerinden geçirýärler. Şular ýaly çäreler ýaş esgerleriň... Dowamyny oka

«Milli goşun» žurnalynyň 2019-njy ýyldaky soňky sany çapdan çykdy
06.01.2020
«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň iň täze taryhy üçin, hakykatdan-da, turuwbaşdan rowaçlyga beslenen ýyl boldy. Bu ýylda ýurdumyz sanly ykdysadyýete, sanly bilim ulgamyna geçmek babatynda aýgytl... Dowamyny oka

Watan goragçylaryň çagalary üçin gyşky dynç alyş möwsümi başlandy
04.01.2020
Täze ýylyň garşylanmagy bilen Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň gyşky dynç alyş möwsümi hem başlandy. Olar dynç almak üçin Watanymyzyň gözel künjeklerinde ýerleşýän dynç alyş we sagaldyş merkezlerine ugradylýar. Şolar ýaly ajaýyp ýerleriň bi... Dowamyny oka

Nobatdaky güýzki çagyryş möwsümi tamamlandy
03.01.2020
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerine we beýleki goşunlaryna 2019-njy ýylyň güýzki çagyryş möwsümi resmi taýdan üstünlikli tamamlandy. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we Türkmenistanyň «Harby bor... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde gyş paslyna ýokary derejede taýýarlyk görüldi
02.01.2020
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde gyş paslyna ýokary derejede taýýarlyk görüldi. Çagyryş boýunça harby gullukçylaryň gulluk şertlerine aýratyn üns berilip, milli goşunymyzyň harby bölümleri we beýleki desgalary gyşa taýýarlanyldy. Watan goragçylar... Dowamyny oka

Döwlet sirkinde Täze ýyl mynasybetli dabaraly çäreler geçirildi
31.12.2019
Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Döwlet sirkinde Ýaragly Güýçlerimiziň harby gullukçylary we olaryň maşgala agzalary üçin aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy guraldy. Täsirli tomaşalar Watan goragçylary üçin Täze ýylyň bosagasynda ajaýyp sowgat boldy.... Dowamyny oka

Watan goragçylaryň maşgalalary üçin Täze ýyl dabaralary
29.12.2019
Täze – 2019-njy ýylyň bosagasynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýüniň foýesinde harby gullukçylar we olaryň maşgalalary üçin dabaraly konsert geçirildi. Onda «Merdana nesiller» aýdym-saz toparynyň zehinli harby gulluk... Dowamyny oka

Geljekki Watan goragçylary üçin Täze ýyl baýramçylygy
29.12.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde Merkezi serkerdeler öýüniň «Merdana nesiller» aýdym-saz toparynyň we sungat işgärleriniň gatnaşmagynda Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk çä... Dowamyny oka

Kömekçi hojalyklaryň önümleri – täze ýyl saçaklarynyň bezegi
28.12.2019
Täze ýyl baýramçylygynda her bir maşgala saçagyny dürli naz-nygmatlar bilen bezemek isleýär. Täze ýyly her kim ýagşy niýetler, arzuw-islegler bilen garşylaýar. Ony nähili garşylasaň, baýramçylyk saçagyny dürli ir-iýmişlerden, naz-nygmatdan näçe kö... Dowamyny oka

Çagalar baglarynda Täze ýyl baýramçylygy
27.12.2019
Mälim bolşy ýaly, hormatly Belent Serkerdebaşymyz harby gullukçylaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň has-da kämilleşmegine uly üns berýär. Şunuň bilen baglylykda Watan goragçylarynyň çagalarynyň Täze ýyl baýramyny şadyýan geçirmek... Dowamyny oka